İMZASINDAN TANINAN ŞAİR

İMZASINDAN  TANINAN  ŞAİR
İMZASINDAN
TANINAN ŞAİRRamiz Abdullayev haqqında
yazılanlar“Borçalı”
Bakı-2014Tərtib edib nəşrə hazırlayanı,
Redaktoru və Ön sözün müəllifi:

Müşfiq BORÇALI.Rəyçi:
Mədəd ÇOBANOV,

Nyu-York Elmlər Akademiyasının akademiki,
filologiya elmləri doktoru, professorB M-048652 - 12 -13, 2014, Qrifli nəşr.
700122

© “Borçalı” NPM, 2014.
© Ramiz Abdullayev, 2014.İMZASINDAN TANINAN SƏNƏTKAR - NƏĞMƏKAR ŞAİR-DRAMATURQ

(Ön söz əvəzi)


Poeziya Tanrı vergisidir! - deyirlər.
Bəli, bu, doğrudan da belədir!
Adam var bu vergi ona üç yaşında verilir, Adam var, on üç yaşında, Adam da var ki… Adam da var ki, elə dün­yaya gələndə şair doğulur!..
Şair var, bir sətirindən, bir bəndindən bəllidir. Adam var ki, qalın-qalın kitablar nəşr olunsa da şair kimi tanınmır.
Şair var, bir bəndini əzbərləmək üçün bir həftə vaxt sərf olunur.
Şair də var ki, şeirləri qısa bir vaxtda nəğmələrə çev­rilir, dillər əzbəri olur. Şair var, imzasını tanıdır, şair var im­za­sın­dan tanınır.
İmzasından tanınan şairlərdən biri də Ramiz Abdulla­yev­dir.
Onun imzası bu gün Azər­baycanda oxuculara, xüsusilə də poeziya həvəskarlarına və nəğməsevərlərə artıq yaxşı ta­nışdır. Onun imzasını görən oxucu elə o dəqiqə böyük bir hə­vəslə həmin əsəri oxumağa can atır və bir su içimə oxu­yub başa vurur… Və fikirləşir: «Görəsən, çoxdandır ki tanı­dı­ğı bu imzanın müəl­lifi kimdir?».

Əziz oxucular! Buyurun, imzasını tanıdığınız sənətkarın şə­­rəf­li və mənalı ömür yolunun səhifələri ilə Sizlər də tanış olun:


Ramiz Həbibulla oğlu Abdullayev 1953-cü il iyunun 23-də Ba­­kı şəhərinin Maştağa qə­sə­bəsində anadan olub. 1960-1970-ci illərdə həmin qəsəbədəki 128 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1970-ci ildə Bakı Dəmir Yolu Texnikumuna daxil olub. 1972-1974-cü illərdə hərbi xidmət bor­cunu şərəflə yerinə yetirib. 1975-ci ildə texnikumu bitirərək təyinatla Bakı-yük stansi­ya­sına gön­dərilib və orada post növbətçisi, stansiya növbətçisi, ma­­nevra dis­­pet­çeri vəzifələrində çalışıb. 1978-ci ildə Dəmir Yolu İda­rəsində neft doldurma şöbəsində dispetçer, 1979-1994-cü illər­də Ba­kı-Biləcəri sahəsində qovşaq dispetçeri, 1994-cü il­də Də­mir Yolu İdarəsində neft doldurma şöbəsində rəis müa­vini işlə­yib. 1995-1999-cu illərdə “Təfəkkür” Univer­sitetində “Dəmir yolunun istismarı” ixtisası üzrə ali təhsil alıb. 1996-cı ildən indiyə qədər “Daşıma Prosesləri İdarəetmə” Birliyiridə rəis müavini vəzifəsində çalışır. Kollektiv arasında böyük hör­mətə və nüfuza malikdir. “Fəxri dəmiryolçu” şərəflə daşıyır.
Ən əsası, Ramiz Abdullayevi tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, o həm də bədii yaradıcılıqla da məşğul olur, gözəl qələm sahi­bi­dir, istedadlı söz ustasıdır, nəğməkar şairdir, bacarıqlı poe­ziya yaradıcısıdır, əsərləri tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq­la qarşılanan dramaturqdur.
Ramiz Abdullayevin ilk şeirləri respublikanın müxtəlif mət­buat orqanlarında - «Azərbaycan gənc­ləri», «Azərbaycan də­mir­yolçusu», «Təhsil», «Şərqin səsi», «Ziya», «Elm və Təh­sil», «Azad Azərbaycan», «Viş­ka», «Kirpi» və s. qəzet və jurnallarda, «Addımlar» (1995, 1996) poeziya toplula­rında çap olunub, sonralar bir neçə kitabı nəşr olunub, əsərləri radio və televiziya verilişlərində səslənib. İki yüzdən çox şeir­inə nəğ­mə bəstələnib əsərləri tamaşaya qoyulub. Şeirləri və mah­nı­ları top­lanmış 22 audio və 7 vi­deo kasset din­ləyicilərinin ix­­­ti­­yarına verilib. Daha dəqiq desək, tanınmış bəstəkarlardan 25 nəfəri şairin 250-dən artıq şeirinə mu­­siqi bəstələmiş və 80-dən artıq müğənninin ifasında həmin mahnılar xalqımıza təq­dim olunmuşdur. Haqqında neçə-neçə məqalələr yazılmış, film­­­­lər çəkilmişdir. Hələ 2003-cü ildə Ramiz Abdullayevin 50 illik yubileyi ərə­fəsində Nyu-York Elmlər Akademiyasının akademiki, filologiya elmləri doktoru, professor Mədəd Ço­banov “Nəğməkar şair - Ramiz Abdullayev - 50” adlı ay­rıca kitab yazmış və nəfis şəkildə nəşr etdirərək oxucuların ix­ti­ya­rına vermişdir.

Ramiz Abdullayevin «Necə unudum səni» adlı ilk şeirlər kitabı 1996-cı ildə «Qızıl qələm» mükafatı laureatı, şair Ok­tay Rzanın «Təbiilik də var, səmimilik də…» sərlövhəli ön sözü ilə oxucuların ixtiyarına verilib.

Şairin «Sevgi duyğuları» adlı ikinci kitabı 1997-ci ildə ta­nınmış alim-şair, professor Vafiq Nəsirin «Uğurlar ar­zu­su ilə» sərlövhəli ön sözü ilə işıq üzü görüb.
Mövzulara uy­ğun surətdə dörd bölmədə cəmləşdirilmiş həmin kitabın «Və­­təni düşməndən azad edək biz!..» sərlövhəli birinci böl­məsində Ana Vətənimiz, müqəddəs Odlar yurdu Azər­bay­canla, o tay­lı-bu taylı el-obalarımızla, yağı düşmən tap­da­ğı altında qa­lıb bizi haraylayan min bir bərəkətli tor­paqları­mızla bağlı qə­ləmə aldığı şeirlər toplanmışdır.
«Saf məhəbbət üsdə düş­məz köl­gələr…» sərlövhəli ikinci bölmədə müəllifin saf sevgi və məhəbbət ruhlu lirik şeirləri ve­rilmişdi.
Üçüncü böl­mədə şai­rin sözlərinə bəstəkar Nadir Məmmədovun bəstə­lədiyi mah­nıların mətnləri, dördüncü bölmədə isə müəllifin «Qəzəl­lər»i toplanmışdır.

2000-ci ildə nəfis şəkildə və Azərbaycanın Xalq şairi Məm­məd Arazın «Ön söz»ü ilə açılan «Sevgi dolu ge­cə­lər» (101 nəğmə) adlı üçüncü kitabı Ramiz Abdullayevə da­ha böyük uğurlar gətirdi.

2001-ci ildə istedadlı qələm sahibi Ramiz Abdullayev dördüncü kitabı ilə yenidən oxu­cuların gö­rüşünə gəldi. Özü də bu dəfə tam başqa üslubda, tam baş­qa bir əsər­lə!.. Onun növbəti kitabı - «Olacağa çarə yox­dur!» ad­lı iki hissəli musiqili kamediyası da böyük maraqla qarşı­landı. C.Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram teat­rı­nın ak­tyorları tərəfindən Azərbaycan Milli Akademik Dram Teatrının və Ş.Qurbanov adı­na Mu­siqili Komediya Teat­rının səhnələrində tamaşaya qo­yuldu. Tamaşa bütövlükdə Az­TV-1-də və digər TV kanallarında göstərildi. Tamma­şa­çıların qəl­bi­nə yol tapdı. Bir qədər sonra isə AzTV-1-də ey­­niadlı film çəkildi və tamaşaçılara təqdim olundu.

Daha sonralar isə Ramiz Abdullayevin “Biznesmen” (2004) və “Pasport” (2008) adlı daha iki musiqili komediya əsəri oxu­cuların ixtiyarına verildi. 2007-ci ildə dramaturq Ramiz Ab­dul­layevin “Biznesmen” adlı iki hissəli musiqili komediyası C.Cab­barlı adına İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının ak­t­yorları tərəfindən Ş.Qurbanov adına Musiqili Komediya Teat­rının səhnəsində oynanıldı, tamaşa “Space” TV tərəfındən çə­kil­di və bütövlüklə telekanalda göstərildi. 2008-ci il iyun ayın­da isə Ramiz Abdullayevin “Pasport” adlı iki hissəli musiqili komediyası Dövlət Gənclər Teatrının aktyorları tərəfindən Ş.Qur­­banov adına Musiqili Komediya Teat­rının səhnəsində oy­nanıldı, “Space” TV tərəfındən çəkildi və bü­töv­lüklə tele­kanal­da göstərildi.

Onu da qeyd edək ki, 2002-ci ildə yenə bizim naşirliyimiz və “İmzasından tanınan sənətkar” sərlövhəli “Ön söz”ümüzlə şair Ramiz Abdullayevin “Vətən torpağı” adlı daha bir şeirlər kitabı “Borçalı” nəş­riyyatı tərəfindən nəfis şəkildə çap olunaraq oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Bir qədər sonra həmin kitab tanınmış şair-tərcüməçi Givi Paçxataşvili tərəfindən bütövlüklə və eyni zamanda böyük ustalıqla rus dilinə çevrilmiş və nəfis şəkildə nəşr olunaraq oxuculara təqdim olunmuşdur.

Daha sonralar isə Ramiz Abdullayevin “Bahar yağışı” (2006), “Sevgi çiçəyi” (2008), “101 kəlam” (2010), “Seçilmiş şeirlər” (2013) kitabıları işıqüzü görmüşdür.

Böyük sevinc və fərəf hissi ilə onu da vurğulayaq ki, Ramiz Abdullayev qısa bir vaxtda «Abdulla Şaiq», «Vətən», «Qızıl Qələm», «Qızıl açar» və “Qızıl Buta” mükafatları ilə təltif olunmuş, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jur­nalistlər Birliyinin üzvü seçilmiş… Dədə Qor­qud” adına “Və­tən Övladı” qızıl medalına layiq görülmüşdür... Bu uğurlar hə­mışə məni də sevindirmişdir. Çünki Ramiz Abdullayevin əsər­­lərinin demək olar ki, əksəriyyətinin işıqüzü görmasində mə­­nim də əməyim var və onun bir-birindən maraqlı və oxu­naqlı olan çox­saylı kitablarını məhz mən redaktə et­miş və nəş­­­rə hazırlamışam.

İMZASINDAN  TANINAN  ŞAİRBudur, istedadlı nəğməkar şair-dramatuq qardaşımız Ra­miz Abdullayev haqında daha bir kitabı oxucuların ixtiyarına ve­ririk. Bu kitabda müxtəlif vaxtlarda onun haqqında yazılmış mə­­qalələr toplanmışdır. Əminəm ki, bu kitab da Ramiz Ab­dul­layevin öz kitabları kimi oxucular tərəfindən böyük ma­raq­la qarşılanacaq.
Elə buna görə də, əvvəlcədən Ramiz Ab­dul­layevi ürəkdən təbrik edir, ona uzun ömür, möhkəm can­sağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu­la­yırıq!..

Müşfiq BORÇALI.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: