MAHMUD ALLAZOV

MAHMUD ALLAZOV BDU-nun “Qeyri-üzvi materialşüyaslıq” ETL-nın müdiri

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

1966-cı ildə Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Aşağı Qoşakilsə orta məktəbini,
1971-cı ildə BDU-nun kimya fakultəsini bitirib.
1971-1973-cı ildə orduda xidmət edib.
1973-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının indiki indiki Kimya Problemləri institunda işə düzəlib, 1976-sı ildə aspiranturaya qəbul olub, 1981-si ildə „qallium və indium xalkogenidlərinin dəmir ailəsi elementləri ilə qarşılıqlı təsiri» mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 1985-ci ildən baş elmi işçi - dossentdir.
1980-1994-cü illər Mineral xammalın kompleks emalı üzrə Xüsusi Konstruktor Texnoloji büroda bölmə və laboratoriya müdiri;
1994-2002-ci illər Bakı Dövlət Universitetində Kimya fakultəsində «Qeyri-üzvi materialşünaslıq» ETL-də aparıcı elmi işçi və 2002-ci ildən isə laboratoriyanın müdiri işləyir.

İş telefonu: +(994) 12 438 15 28
e-mail: allazovm@mail ru

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI:

1981, k.e.n., AMEA-nın Mineral Xammalın Kompleks Emalı üzrə XKTB
1966-1971, tələbə, Kimya fakultəsi, BDU
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2002- «Qeyri-üzvi materialşünaslıq» ETL-in laboratoriyanın müdiri, BDU
1994-2002, «Qeyri-üzvi materialşünaslıq» ETL-də aparıcı elmi işçi, BDU
1980-1994, AMEA-nın Mineral xammalın kompleks emalı üzrə Xüsusi Konstruktor Texnoloji bürosunda Bölmə və laboratoriya müdiri;
1973-1979, AMEA-nın Qeyri-üzvi və fiziki kimya» (indiki Kimya Problemlər) institunda laborant, mühəndis;
1971-1973, Orduda zabit.
1966-1971, tələbə, kimya fakultəsi, BDU
-Hansı dərsləri aparır:1. Qeyri-üzvi materialşünaslıq, 2.Yarımkeçiricilər kimyası, 3.Fiziki-kimyəvi analiz, 4.Ümumi kimya;
-Məqalələrinin sayı: 230;
-Kitabın sayı : 2;
-Patentin sayı: 20;
-Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin sayı: 4;
-Həyata keçirdiyi təcrübələr və elmi yenilikləri haqqında: S, Se, Te iştirakı ilə üçlü qeyri-üzvi sistemlərin fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə tədqiqi, iyirimiyə qədər üçlü sistemin likvidus səthinin proeksiyası diaqrammı qurulmuş, ondan çox yeni birləşmə və homogen fazalar aşkar edilmiş, onların elektrofiziki, maqnit, optiki və fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir.
30-dan çox təsərrüfat hesablı müqavilələrin rəhbəri olub.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Qeyri-üzvi materşünaslıq. Çox komponentli sistemlərin tədqiqi .
Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

2005, Sentyabr, Kiev, Ukraina, Beynəlxalq konfrans «Müasir materialşünaslıq. Nəaliyyətlər və problemlər»

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

1 M..Аллазов,Ч.И.Абилов, С.Г.Садыгова Характер взамодействие соединений Co3Sn2 и CоSn с металлическом висмутом.// Ж."Металлы и термич. обработки". Москва,2006, №4
2. F.I.RustamliM.R.Allazov R.F.AbbasovaA.V.Eynullayev M.B.Babanly Sh.M.Gasanli The Mechanism of Electrical Conductivity in the Compounds YbCrS3, YbCr3S6, Yb3CrS5, Yb9CrS13, and Yb7Cr2S11./ Society of Manufacturing Engineers, Technical Paper, TP05PUB24, 2005
3. М..Аллазов,Али иза Кул А.В.Эйнуллаев М.Б.БабанлыT-x-y диаграмма системы Ni-Bi –Se.// Ж.неорган.хим., Москва, 2006, т.51, №4, с.679-684.
4.M.P.Aллазов,Т .Курбанова Тройная системаCo-Ga-S AzTU, Elmi əsərlər Фгндаментал елмляр 2007, №3, cildVI (23) s.93-97.
5. Патент. М..Аллазов Н.М.АллазоваД.М.Бабанлы М.Б.Бабанлы Карбон газы удуъусу № а2007.0025 16.04.2007
6.Бабанлы М.Б., Аллазов М.., Ъяфяров Й.И. TiNi ясаслы чохкомпонентли яринтилярдя фаза вя структурун вязиййяти. БДУ-нун хябярляри, 2008 , №1,С.
7. Mirzəyeva R.C., Аllazov M . R., Babanlı M.B.. CuInSe2-MnIn2Se4 sistemi БДУ-нун хябярляри,2008 ,№2,С.27-30
8.Аллазов М., Мустафайева К.З. Мяммядов Н.В. НИБИ2С4-БИ системинин фаза диаграмы.БДУ-нун хябярляри,2008 ,№3,С.
9.Ф. М. Садыгов, Т. М. Илйаслы, М..Аллазов Али мяктябдя кимйа истигамяти цзря ма­гистр ихти­­сас­лашма­лары цчцн фянн про­грамы Бакы, БДУ, 2007, с.59-61
10.Ф. М. Садыгов, Т. М. Илйаслы, М..Аллазов Али мяктябдя кимйа истигамяти цзря ма­гистр ихти­­сас­лашма­лары цчцн фянн про­грамы Бакы, БДУ, 2007, с.62-64
11.А.А. Хялилова, М. . Аллазов. Сянайе туллантыларынын йенидян емалы .Бакы, АзТУ, 2007
12. А.А. Хялилова, М. . Аллазов. Туллантысыз вя аз туллантылы технолоэийа. Бакы, АзТУ, 2007
KITABLAR
1. P.H.Rüstəmov, M.R.Əlləzov. Qeyri-üzvi yarımkeçiricilər texnikanın xidmətində. Bakı,Azərnəşr, 1981, 70 s.
2. T.M.İlyaslı, F.M.Sadıqov, M.R.Allazov. Yarımkeçiricilər kimyası. (dərslik) Bakı, Adiloğlu, 2004, 354 s

.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: