Cəvahir QARAQIZI: Sevdim Səni

Cəvahir QARAQIZI: Sevdim Səni Dünya

Gəl dərdinə həmdəm olum,
Yaziq oldun, yazıq Dünya.
Naşıların hədəfində,
Bağrın qazıq-qaziq Dünya!..


Öyrəndim

Həsrət nədir bilməz idim,
Sənsiz öyrəndim, öyrəndim,
Dərd tarlasına toxumu
Səpdim öyrəndim, öyrəndim...


Yuxu

Qəm sevincin, sevinc qəmin,
Bu hissi tək yaşayıram.
Yumruq boyda ürəyimdə
Dünya qəmin yaşayıram.

Qış tez gəldi, soldu güllər,
Payız ağlatdı bağları.
Dunya bir qaçhaqovdakı
Endirdi uca dağları. Cəvahir QARAQIZI: Sevdim Səni


Gələn gəldi,
gedən soldu...


Ömrüm keçdi sağa-sola,
Bir taleyi verdim yola,
Dünənimi qova-qova,
Bu günümə yetən oldum,
Sənin üçün bitən oldum.


“Dünya tənhalaşır”… silsiləsindən

Mənim sevdiyimi
bəxtim sevmədi,
Taleyim sevmədi,
Tanrım sevmədi...
Qismətim beləymiş söylədi hər kəs,
Qismətlə qismətlə barışam gərək?!
Necə barışıga gəlim söylə bir,
Sən könül dünyamı viran eylədin.
Yıxdın al taxtımi, şirin röyamı,
Gölərim önündə tarmar eylədin.
Xilaskar əllərim uzalı qaldı,
Əcəl alıb məndən apardı onu.
Aylarım, illərim zavallı qaldı,
Eh kim əvəzləyər, əvəzlər onu.
Məndən içəridə tənha bir qadın,
Onu ovundura bilmir sözlərim.
Xəyalımda əksin dilimdə adın,
Yollarda, izlərdə qalıb gözlərim.
Kim dönüb geriyə gedər-gəlməzdən.
Yaxından uzaqdan sordugun yetər
Düşür saçlarına birər-birər dən.
Cəvahir gedənlər dönməz o yerdən,
Dönməzlər, dönməzlər, dönməz, biləsən...


Qış səhərləri

Kövrək agacların xışıltısıyla
Uzun gecələrin pıçıltısıyla
Narın, bəyaz qarın işıltısıyla
İsinir, isidir qış səhərləri.

Yurd salıb yamacda yollarin üstə
Cigirlar yuxudur yolların üstə
Sərçələr çıgrışır kollarin üstə
Nagılın izidir qış cəhərləri.

Cəvahir, daglarin qışından danış,
Ötən baharından, qışından danış
İl üstə il gələn yaşından danış
Həyatın sözüdür qış səhərlərı.


Cəvahir QARAQIZI: Sevdim Səni Istərəm

Taleyin əcəl kəmərin
Belindən açmaq istərəm,
Səni allıb bu dünyadan
Götürüb qaçmaq istərəm.

Gəl gedəlim uzaqlara,
Söz çatmayan qulaqlara,
İrmaqlardan irmaqlara,
Quş olub uçmaq istərəm.

Sənsiz deyiləm nəşədə,
Gecəm-günüm əndişədə
Eşq şərbətin bir guşədə,
Səninlə içmək istərəm

Cəvahir der asan deyil
Daim yaşar süsən deyil
Dost yoluna düzən deyil
Bu işi biçmək istərəm.


Sən gələcəksən

Pəncərəmə gün düşüb,
Qəlbimə səs-ün düşüb,
Kədərim də gen düşüb
Bəlkə sən gələcəksən.

Daglar qol-boyun olub
Uşaqlar oyun olub
Qonşu qiz boyun olub
Deyir sən gələcəksən.

Həyət baca güllənib
Cıgırlar ətirlənib
Budaqlar çətirlənib
Deyir sən gələcəksən.

Yolda bir ətək dözüm
Yolda bir dünya sözüm
Bir də Cəvahir özü
Deyir, sən gələcəksən.
Qalıb, sən gələcəksən.


Gəlinə

Bu nə toydur, nə büsatdır ay gəlin
Səni alan yarıyıbdır bəxtindən.
Durun tamaşaya ay ellər gəlin
Bir gözəl enibdir göylər təxtindən.

Doğulub dünyanın təzə Leylisi
Ona layiq olan Məcnunu varmı?
Elimin- günümün gözəl balası
Seçdiyin de sənə layiqli yarmı?!

Cəvahirdən bu leyliyə bir namə
Yarıyan olasan bəxtindən gəlin
Abad olsun evin qurulsun xanən
Heç vaxt enməyəsən taxtından gəlin!


TURANA DOĞRU

Nə baxırsan dərdli-dərdli
Yolum uzaq qəm-kədərli
Keçdim Tunadan qəhərli
Dedilər yas tutub ellər
Hanı, hanı Turan ellər?!
Nerdə qaldı şirin dillər?!.

Sordum səni bəylər bəyim
Atillamı, həm Metemi
Tarix alıb hər gələni
Qoynunda bax qeyibmi etdi
Turan ellər nerə getdi
Şirin dillər nerə getdi?!

İtil boyunca dolaşdım
Şubaşkarda sabah açdım
Mən ağladım, o danışdı
Qoca Başqurd yaman dedi
Turan ellər aman dedi
Şirin diller aman dedi.

Kərkükdən türkmən qardaşım
Danışdı Balkan savaşın
Bu yurdun hər dağın, daşın
Qoca Türkdən qalan dedi
Turan ellər aman dedi
Şirin dillər aman dedi.

Kaşgardan Akyara vardım
Şah babamdan xəbər aldım.
Turan nerdə ora vardım
İzim tozum Turan dedi
O, ən böyük dövran dedi.

Yağdı yağış, axan çaylar
Ötən illər, ötən aylar
Dili söz tutan haraylar
Nerde Turan?! Turan dedi.
Keçdimi o dövran dedi?!

Çıxdım ucasına seyran eylədim
Dost ilə gəzdiyim çöllər pərişan
Tək başıma olsam qəm çəkməz idim
Bir mən deyil, cümlə ellər pərişan

İdil boyunca yaylalar
Turan deyib bizi haylar
Tarixə sığmaz saraylar
Bir gün dönər dövran dedi
Dönər Turan, Turan dedi
Qalxar gülər, Türk elləri
Turan səndən, məndən diri
Turan səndən, məndən biri
Nerdə, Turan deyən dillər ?!
Burda, burda deyər ellər .

Sənlə çıxıb Altaylara
Teleuta, kumanlara
Uzaqda yatan çağlara
Varan Turanı soraqlar....
Nerdə ötən illər, aylar?!

Turan haylar qazax-qırğız
Çıxsın başa Dədəm oğuz
Məclisə paylansın kımız
Turan eşqinə bu məclis
Zaman eşqinə bu məclis.

Əlimiz qalmasın boşda
Karvanımız qoşha- qoşda
Bu qaçha- qaç , bu savaşda
Turan olsun iqbalımız
Turan olsun amalımız.

Yağacaq şirin yağışlar
Güləcək dalğın baxışlar
Yer göy səni hey alqışlar
Turan deyən igid ərlər
Savaşlarda hünərvərlər.

Zaman bizi səsləməkdə
Şirin- şirin bəkləməkdə
Gedənləri əkləməkdə
Turan bizə qədər oldu
Biz Turan gedər olduq

Bir də yazaq yazıları
Düşsün yola qaziləri
Çatılsın zəfər odları
Turan bizə qədər oldu
Bir Turana gedər olduq.

Cisimlərlə getsələr də
Ruhlarıyla qalanlarım
Doğulan nəsillərilə
Yenidən doğulanlarım. ,
İsmi cana şərəf verən
Turanlarım, Metelərim
Şah babam, Şah İsmayılım
Oğuz atam, Nayman anam
Noqay Ordum, Kuman yurdum
Altayların düz başnda.
Elim vətən savaşında.
Altun- qızıl arayanlar
Ac qarnına sarıyanlar
Bizə acı qədər oldu
Atımıza yəhər oldu.

Çap atını, çap türk oğlu !
Bu , qədəri başından at!
Özünü yenidən yarat!
Özünü yenidən yarat!
Ruhundakı o qüvvəti
İgidliyi , cəsarəti
Dünyamzı yıxanlara
göstər bir də!
Ədalət var,
bəşər dərddə.
Ədalətlə bu dünyanı
bərpa etdə.
Məzlumlar ayaq altda
Zalımları yalan haqda
Talan olur olur, dünya talan
Viran olur, dünya viran.

Sən xanlar xanı Bayandurun
İç Oğuzun, Dış Oğuzun,
Əmir Teymur, Bilgəxaqan
Göylə yerin birləşdiyi
Xanədanlar övladısan
Qızıl Alma diyarından
qəhramansan.

Salam olsun Uca Bəylər
Sizdən güc almaq istədik !
Salam olsun qoca Bəylər
Siztək ucalmaq isdədik!

Boy boylasın Dədəm Qorqud
Qurtarıb bu dərd, ələmdən
bəd qələmdən
Yurdumda qalmasın yağı!
Alacağıq Qarabağı!.

Turan yolu Qarabağdı
Zəfərə burdan başlayaq
Kərkükdən, Ərkdən başlayaq
Təbrizin gözü yolda
dəmir barmaqlıq qolda

Yatıb illərin yaddaşı
Oyadaq dostu qardaşı
Bir simə vursun yazılar
Bir dizdən qalıxsın qazilər.

Cəvahir bu ağrı bu sitəm nədir?
Dünya beş gün deyən bir bəhanədi
Bizə Turan gərək Turan xanədir
Yolumuz Turana, Qurana doğru
Yolumuz imana, inama doğru.


Səninlə yenidən görüşmək üçün.....


Bir gözəl düşübdür yadıma mənim,
Bir istək qəlbimi yandıracaqdır.
Sonra da gözlərimdə dərdli həsrətin,
Hara getsəm səni soruşacaqdır.

Sənmi tələsmişdin, mənmi gecikdim.
Günahı de kimə bağlayım indi,
Mənim qismətimə sən düşəcəkdin,
Sənin də bəxtin mən olardım indi.

Hara getsəm səni soruşacaqdır
Baxacam gözlərə sənin gözünçün,
sözlərə sözünçün,
Qızlara baxacam,tək səndən ötrü,
bəlkə səni görüm.....
Birisi gözüylə, sözüylə özüylə,
sənə bənzəyəcək.
Amandır, aman, birdən sən bilərəm
Tutub əlindən,aparıb anama
göstərərəm mən,
Yığmısan gözünü gözümə
sözünü sözümə,
Bir yazıq baxışla ,
Gəl mənə özünü bağışla.

Atacam təkliyin daşını
Çıxacam o yerə sən gələcəksən,
Gözümdən siləcəm həsrət yaşını
Səninlə yenidən görüşəcəyəm.

Dolacaq qəlbimə bir dəli həsrət
Yaş o yaş olaydı, gündəki o gün.
Səninlə rastlaşım təzədən gərək
Səninlə yenidən görüşmək üçün.

Cəvahirəm sizə yazdım bu şeri
Bir igid oğlana, bir gözəl qıza.
Məndən ötdü şirin gənclik illəri.
Siz verin baş-başa, verin baş başa.


Dünya

Torpaq özü mat qalıbdır
Yaratdıgı varlıqlara.
İnsan çıxıb Allahıyla
Qismətiylə qeylü-qala.

Torpaga bax damarları
Çəkilibdir tarım-tarım.
Üzərində hələ çoxmu gəzəcəkdir
Yaratdıgı insanları qarın-qarın,

Sinəsini deşən vardir ,
Dünyamızı eşən vardir.
Heç bilmirsən nə millətdir
Nə sifətdir, nə zillətdir?!

Niyə belə qənim olub varlıgına....
İnsan qənim kəsilərmi
Qismətinə saglıgına?!
Cəvahirəm deyim bilin

Dünya sənin, dünya mənim
Aglar gözün,yaşın silin
O, aglarsa çarəsi yox
O gülərsə sənin,mənim
hər bir kesin ...


Sarı bülbül

Bağlar güldü, qəlb sızladı
Nə ağlarsan, sarı bülbül
Qış qışladı, yaz yazladı
Od ağlarsan, sarı bülbül.

Sarı bülbül qəlbim qandı
Ayrılığın nə yamandı.
Deyirlər kı odda yandı
Külə döndü bağrı bülbül.

Mənim günüm ahu-zardı
Sənin eşqin ilk bahardı,
Axı söylə niyə qaldı
İlk sevdamız ,yarı bülbül.

Könlü qırıq tel ağlasın,
Dağdan ötən yel ağlasın,
Dodaq yanıb ,dil ağlasın
Ay eşqimin varı bülbül.

Cəvahirəm eşqimdən kəm,
Getdi yarım qaldım nakam,
Gəl ağlama, eyləmə qəm
De hər kəsə yarı bülbül.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: