Musayev İlham Hümbət oğlu

Musayev İlham Hümbət oğluMusayev İlham Hümbət oğlu 1955-ci il yanvarın 11-də Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonu İncəoğlu kəndində anadan olmuşdur.
1971-ci ildə Bakıda 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü orta məktəbi bitirmişdir. 1976-cı ildə ADU-nun (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində “Qeyri-bircins elastik-plastik konstruksiya elementlərinin dayanıqlığının bəzi məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1976-82-ci illərdə Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Qaz İnstitutunda mühəndis və kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1978-1982-ci illərdə Azrbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda aspirant olmuşdur. 1982-1995-ci illərdə Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1995-ci ildən indiyədək Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetində Tədris metodiki idarənin rəisi və Nəqliyyat və tətbiqi mexanika kafedrasının müdiridir.
30-dan çox məqalənin, bir monoqrafiya və bir dərsliyin müəllifidir. Qeyri-bircins konstruksiya elementlərinin dayanıqlığı məsələləri və zədələnən mühitlərin modellərinin qurulma variantlarının analizini tədqiq edir.
Ailəlidir, iki övladı var.

ƏSƏRLƏRİ
1. Устойчивость круговой упругопластической пластинки с учетом остаточных напряжений. Изв. АН Азерб. ССР, сер физ-техн. и матем.наук 1981, №4 с.42-49 (соавтор В.Д. Гаджиев)
2. Устойчивость плоской формы изгиба пластически неоднородных стержней.Изв. АН Азерб. ССР, сер физ-техн. и матем.наук, 1982, №3 с.65-69
3. Об устойчивости элементов конструкций, изготовленных из неоднородных материалов.1 Всесоюзн. конф. по механике неоднородных структур, Львов 1983,с 46-48
4. Устойчивость неоднородной цилиндрической оболочки. Изв. АН Азерб. ССР, сер физ-техн. и матем.наук,1983, №5 с.50-56
5. Устойчивость неоднородной упруго-пластической прямоугольной пластинки при внецентренном сжатии или растяжении. Сборник научных трудов. Институт математики и механики АН Азерб. ССР, 1988,С.173-180
6. Об одном пути построения определяющих соотношений теории повреждаемости твердых тел для сложного напряженного состояния.Тезисы докладов III международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред. Москва, 1997.
7. Устойчивость упругого стержня с учетом повреждаемости материала. Материалы IV Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред. Москва 1998.
8. Некоторые вопросы несущей способности упругопластических и повреждающихся элементов конструкций. Москва. Изд-во МАИ, 2000, 80с (монография)
9. Об одном пути построения определяющих соотношений теории повреждаемости твердых тел для сложного напряженного состояния. Механика машиностроение. Министерство Образования Азербайджанской Республики, Баку 2004, №3, с 25-28.
10. Потеря несущей способности повреждающегося короткого упругого стержня при внецентренном сжатии. Изв. Российская АН. Механика твердого тела №4, 2006, с178-183.
11. Hidravlika və aerodinamika (dərslik).Azərb.Respublika Təhsil Nazirliyi. Bakı, 2008,153 s. (həmmüəllif: X.Y.Daşdəmirov).
12. Колебание неоднородно прямоугольной пластинки лежащей на неоднородно вязко упругом основании. Теоритическая и прикладная механика №2, 2012 Межвузовский научно-технический журнал.с.139-143 (со автор В.Д.Гаджиев, Х.Г.Джафаров).
13. Об устойчивости и свободного колебания прямого участка трудопровода. Материалы Международной Научной Конференции, посвященной 85-летнему юбилею акад. А. Мирзаджанзаде. Баку, 2013, с 61-63 (со автор В.Д.Гаджиев, Х.Г.Джафаров).
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: