DƏYƏRLİ ZİYALI, TANINMIŞ FİLOSOF

DƏYƏRLİ ZİYALI, TANINMIŞ FİLOSOF
FÜZULİ QURBANOV

(1959)

Füzuli Məhəmməd oğlu
Qur­ba­nov
- 1959-cu il
sent­yabrın 23-də
Ulu Borçalı­mı­zın
qə­dim Başkeçid
(in­diki Dmanisi) ra­yo­nunun
Az-Gəy­liyən kən­dində
dün­ya­ya göz açıb.

1977-ci ildə həmin kənddə orta məktəbi bi­tirib və Azər­bay­can Dövlət Univer­site­tinin (indiki BDU) me­xanika-riya­ziy­yat fa­kül­təsinə daxil olub.

1982-ci ildə universitetdə təhsilini başa vurub təyinatla Kəl­­­bəcər rayonunun Qaragüney kəndinə göndərilib və bu­rada 1985-ci ilədək orta məktəbdə müəllim işləyib.

Füzuli Qurbanov 1985-1986-cı illərdə SSRİ Fəlsəfə Cə­miy­yətinin Azərbaycan şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində ça­lışıb.
O, 1986-cı ildə SSRİ Fəlsəfə İnstitutunun məqsədli əya­­ni as­pi­ranturasına daxil olub.
1990-cı ildə Moskvada “Özü­­­­nü təş­kil edən sistemlərin tədqiqi metodları. Fəlsəfi as­pekt” möv­­­zusun­da namizədlik dissertasiyası müdafiə edə­rək, fəl­səfə elm­ləri na­mizədi elmi adına layiq görülüb.
Qeyd edək ki, Füzuli Qur­banov siner­getikanın fəlsəfi me­­to­do­loji problem­ləri üzrə el­mi iş müdafiə edən ilk azər­­bay­canlı alimdir.

Füzuli Qurbanov 1990-1993-cü illərdə Azərbaycan EA-nın Fəlsəfə və Hüquq institutunda elmi işçi, 1993-1995-ci illərdə dosent əvəzi vəzifəsində çalışıb.
1995-ci ildə köçürmə yolu ilə Azərbaycan Res­pub­likası Mil­li Məclisi yanında humanitar tədqiqatlar və Proqnoz­laş­dırma Mərkəzinin birinci şöbəsinin müdiri vəzifəsinə tə­yin olunub. 1997-ci ildə həmin Mərkəz ləğv edildikdən son­ra o, ye­ni­dən Azər­baycan EA-nın Fəlsəfə və Hüquq ins­titu­tun­da do­sent kimi fəaliyyətə başlayıb və hazırda da bu­ra­da ça­lı­şır, İdrak nəzə­riy­yəsi və elmin fəslsəfəsi şöbəsinin mü­diridir.

“Sinergetikanın sosial sistemlərə tətbiqi imkanları” möv­­­zu­sunda yazdığı doktorluq dis­sertasiyasını da uğula mü­dafiə edə­rək fəlsəfə elmləri doktoru elmi adına la­yiq gö­rül­müş Fü­zuli Qurbanov bir sıra Beynəlxalq elmi konfransların işti­rak­çı­sı olub, elmi məruzələrlə çıxışlar edib. O, 4 monoqrafiyanın, 70-dən çox elmi məqalənin müəl­­lifidir. Müx­təlif elmi jurnallarda və qəzetlərdə on­larla elmi və ana­litik xa­rakterli məqalələri dərc olunub.

Füzuli Qurbanovun “Sinergetika: xaosun astanasında” (Bakı, Bakı Uni­ver­siteti, 2004, 360 səh.), “Elmə sinergetik ya­naş­ma” (Ba­­kı, Elm, 2005, 400 səh), “Avtopoyesiz və si­ner­getika: sosial tə­şəkkül metodları” (Bakı, Adiloğlu, 2007, 480 səh.), “Tarixin “postqərb” mərhələsinə keçid” (I cild. Risk­lər, proqnozlar və ssenarilər. Bakı, Təknur, 2009, 420 səh.) adlı mo­no­qrafi­ya­ları filosof alimlər tərəfindən yüksək qiymət­lən­dirilib. Eləcə də onun “Sosial qrupların di­na­mi­ka­sı”“Si­ner­g­etikanın sosial sis­temlərə tətbiqi im­kan­ları” adlı proq­ramları çap olunub və BDU-da tədris olunur.

Biz də el-obamızın dəyərli ziyalısı, görkəmli alim, tanınmış filosof Füzuli Qurbanova uzun ömür, möhkəm cansağlığı və elə­cə də elmi-ictimai fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzula­yı­rıq!..
Müşfiq BORÇALI.

.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Oxşar xəbərlər:
ZİYƏDDIN QURBANOV (1938)

ZİYƏDDIN QURBANOV (1938)

"XXI əsrin Ziyalıları", Başkeçid
Professor Məhəmmədəli Məmmədov (1934-2000)

Professor Məhəmmədəli Məmmədov (1934-2000)

Darvaz, UNUTSAQ, UNUDULARIQ!....
LEYLA İSRAFIL QIZI MANSUROVA

LEYLA İSRAFIL QIZI MANSUROVA

Başkeçid, Darvaz

"LUKoyl" Başkeçidli vitse-pezidenti

Başkeçid, Rusiya
XIDIRNƏBİ QARALOV  (1949)

XIDIRNƏBİ QARALOV (1949)

Başkeçid, Təbriklər
Yeni monoqrafiya: “Qafqaz müharibəsi rus ədəbiyyatında”

Yeni monoqrafiya: “Qafqaz müharibəsi rus ədəbiyyatında”

Yeni nəşrlər
TAMİLLA İSRAFİL qızı ƏLİYEVA  (1965)

TAMİLLA İSRAFİL qızı ƏLİYEVA (1965)

Başkeçid, Darvaz
Əməkdar jurnalist Füzuli İsmayılova yeni vəzifə verilib

Əməkdar jurnalist Füzuli İsmayılova yeni vəzifə verilib

MEDİA, Təbriklər
AMEA-nın müxbir üzvü Kamran Əliyevin 65 yaşı tamam olur

AMEA-nın müxbir üzvü Kamran Əliyevin 65 yaşı tamam olur

Humanitar elmlər, Təbriklər
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Fatimə Hacıyeva (1979)

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Fatimə Hacıyeva (1979)

Səhiyyə, "XXI əsrin Ziyalıları", Borçalı
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fatimə Hacıyeva (1979)

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fatimə Hacıyeva (1979)

Səhiyyə, "XXI əsrin Ziyalıları", Borçalı
YADİGAR HÜSEYNOV (1955-2016)

YADİGAR HÜSEYNOV (1955-2016)

"XXI əsrin Ziyalıları", Bolus, UNUTSAQ, UNUDULARIQ!....
Dəyərli eloğlumuz Gömrük polkovniki Səməd Qaralov 3-cü dərəcəli “Vətənə xid ...

Dəyərli eloğlumuz Gömrük polkovniki Səməd Qaralov 3-cü dərəcəli “Vətənə xid ...

Başkeçid, Təbriklər
ADİLXAN NƏBİYEV  (1938)

ADİLXAN NƏBİYEV (1938)

"XXI əsrin Ziyalıları", Başkeçid
Taleh Şirinov AzTU-nun İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları fak ...

Taleh Şirinov AzTU-nun İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları fak ...

AzTU, Təbriklər
YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ TALEH MÜƏLLİM!..

YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ TALEH MÜƏLLİM!..

Təbriklər
Polkovnik MEHMAN SƏLİMOV  (1955)

Polkovnik MEHMAN SƏLİMOV (1955)

Başkeçid
Həkim ETİMAD NƏBİYEV (1970)

Həkim ETİMAD NƏBİYEV (1970)

Səhiyyə, Darvaz
AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ MAHİRƏ XANIM!..

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ MAHİRƏ XANIM!..

"Zirvə", Təbriklər
YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ VAHİD FƏRHADOV!..

YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ VAHİD FƏRHADOV!..

AzTU, Başkeçid
Rəy yazın: