İsmət Süleyman oğlu Əhmədov (SARAÇLI)

İsmət Süleyman oğlu Əhmədov (SARAÇLI) İsmət Süleyman oğlu Əhmədov 1952-ci ildə Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Saraclı orta məktəbini ə’la qiymətlərlə bitirmiş elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1974-cü ildə tə’yinatla Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Bitki Fiziologiyası şö’bəsinə qəbul olunmuşdur. 1975-ci ildə Leninqradda (indiki Sankt-Peterburqda) A.İ.İoffe adına Aqrofizika İnstitutunda bitkilərin biofizikası ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil olmuşdur. 1979-cu ildə Tbilisi Dövlət Universitetinin elmi şurasında "Ali su bitkilərində membran potensialı və membran müqaviməti" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1979-cu ildən 1991-ci ilə qədər Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Bitki Fiziologiyası şö’bəsində əvvəlcə elmi işçi, sonralar isə baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. İsmət Əhmədov dünyada ilk dəfə olaraq bitkilərdə ultrabənövşəyi şüaları udan molekulları aşkar etmişdir. Onun elmi və pedaqoji fəaliyyəti 80-dan çox elmi əsərdə öz əksini tapmışdır. Bu əsərlər SSRİ Elmlər Akademiyasının və dünyanın bir çox məşhur elmi jurnallarında rus və ingilis dillərində çap olunmuşdur. İsmət Əhmədov bir çox beynəlxalq və keçmiş ittifaq miqyaslı elmi simpozium və konfranslarda çıxış etmişdir. 1991-ci ildə Azərbaycanda ilk özəl universitetlərdən biri olan Xəzər Universitetinin yaradılmasında iştirak etmiş, bu universitetin tibb fakültəsində ingilis, rus dillərində mühazirələr oxumuşdur. 1994-cü ildə Amerika İnformasiya Agentliyinin Fulbrayt Fondunun qrantı ilə Amerikanın məşhur Kornell Universitetində 4 aylıq e’zamiyyətdə olmuşdur. Bu universitetdə Fulbrayt mükafatı laureatı kimi dünya şöhrətli alim Roce Spensvikin laboratoriyasında çalışmış, Amerika təhsil sistemi ilə maraqlanmış və tibb fakültələrində biologiya fənninin tədrisinin təkmilləşdirilməsinə aid araşdırmalar aparmışdır.
Bir müddət Xəzər Universitetinin Bioloji Elmlər Departamentinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2009-cu ildən Bakı Dövlət Universitetin Fizika fakültəsində işləyir. Nanomaterialların kimyəvi fiikası kafedrasının Nanoaraşdırmalar mərkəzində aparıcı elmi işçi vəzifəsindədir. Fizika və biologiya, ekologiya fakültələrində mühazirələr oxuyur.

Bakı Dövlət Universitetinin Nanoaraşdırmalar laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi.
PhD - Biologiya elmləri namizədi
İş telefonu: (99 412 ) 4189067
Ev telefonu: (99412) 4325790
Mobil: 0503350923
E-mail: ismet522002@yahoo.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
12 fevral 1952-ci il təvəllüdlü. Ailəlidir, iki qızı və bir oğlu var..
TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1981-1983 Azərbaycan Xarici Dillər Universiteti, Bakı
1975 - 1978 Aspirantura, Leninqrad (Sankt –Peterburq) Aqrofizika İnstitutu, Biokibernetika labo-ratoriyası (Elmi ishinin mövzusu – Ali bitki hüceyrələrində membrane potensialı və membrane müqaviməti)
1969 -1974 Azərbaycan Dövlət Universiteti (Baki Dövlət Universiteti) fizika fakultəsi (Fizik, fizika müəllimi )
1959-1969 Saraçlı Orta məktəbi, Bolnis rayonu, Gürcüstan Respublikası
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2009 - hal hazırda Bakı Dövlət Universiteti, Nanoaraşdırmalar Mərkəzinin aparıcı elmi işçi
2008 – 2009 Xəzər Universiteti, Elmi tədqiqat İşlərinə Dəstək Mərkəzinin direktoru
1993 - 1997 Xəzər Universiteti,, Bioloji Elmlər departmantinin müdiri.
1992- 1993 Xəzər Universiteti, Elmi tədqiqat laboratoriyalarinin direktoru.
1982- 1992 Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutu, Bitki Fiziologiyası şöbəs. Baş elmi işçi, qrup rəhbəri.
1997- 2008 Xəzər Universiteti, Bioloji elmlər departmentinin müdiriş
1974- 1975 Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutu, Bitki Fiziologiyası şöbəsi, kiçik elmi işçi.
1978 - 1982 Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutu, Bitki Fiziologiyası şöbəs. Elmi işçi, qrup rəhbəri.
KITABLARI
1. Tibbi biologiya (tələbələr üçün dərslik)
2. Anatomiya I (Rənglə və öyrən – dərs vəsaiti)
3. Anatomy II (Rənglə və öyrən – dərs vəsaiti)
4. Tibbi və bioloji fizika (Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş dərslik, 460 s.)
5. Astronomiya (tələbələri üçün dərslik)
6. Biologiya – kəşflər və araşdırmalar (elmi populyar kitab, 280 s.)
7. Biliyin qiymətləndirilməsinin Test üsulu (monoqrafiya , 120 s)
TƏDQIQAT SAHƏSI
Bioloji membranlarda ion daşinması, membranlarin elektrik parametrləri, plazmatik membranlarda aktiv və passiv ion kanalları, ekoloji amillərin (UF, temperature, işıq, herbisidlər və s.) canlı orqanizmlərə təsirinin membrane mexanizmi, nanohissəciklərin hüceyrələrə təsiri, nanotoksikologiya, ekologiya
MÜHAZIRƏLƏRI Nanobiotexnologiya, Biofizika, Hüceyrə biologiyası, Ümumi ekologiya
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2010 IX Международной научно-методической конференции "Интродукция нетрадиционных и редких растений» г. Мичуринск, Россия,
2010 Abdulla Qarayevin 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika Konfransı, Bakı
2009 Annual Scientific Conference, Rousse University, Bulgaria
2009 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP and 21st National Biophysics Congress, Turkey
2009 IV International Conference on Energy, Ecology and Economy. Baku,
2007 IX International Congress on Energy, Ecology and Economy. Baku,
2001 XVI International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Bratislava, June
2000 V International Conference on Plasma Membrane Redox Systems and Their Role in Biological Stress and Disease, Hamburg-Germany (26-29 March,)
1999 II Conference of Azerbaijan Biophysics Association, Baku, 27-28 December
1997 IV International Congress on Energy, Ecology and Economy. Baku,
1995 Third International Congress of Energy, Ecology, Economy, Baku
1994 58'th Annual Meeting, The State University of New York at Binghamton, May 6-7,
1993 Second International Symposium of Energy, Ecology, Economy., Baku
1992 9'th International Congress Magnetic resonance in biological systems, Moscow,
1991 5'th International Symposium Plant Metabolism Regulation, Sofia,
1990 10'th International Biophysical Congress, Vancouver, Canada,
1989 Second International Conference on energy and electron transfer, Prague,
1988 6'th CMEA symposium on electron spin resonance spectroscopy in biochemistry, molecular biology and medicine, Bratislava,
1985. International School Biophysics of membranes, polypeptides and nuclear acids, Bratislava,
1982 1'th USSR Biophysical Congress, Moscow,
1978 The USSR Congress photoenergetics of plants, Alma-Ata, 1
1977 2'th USSR Symposium Ion transports in plants, Cherkassi,
1976 The USSR Congress Molecular mechanisms of permeability of membrane structures, Palanga,
1975 5'th International Botanical Congress, Leningrad
SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Лялин О.О., Ахмедов И.С., Ктиторова И.Н. . Электрогенез клеток листа Elodea Canadensis. Физиология растений, 1977, 24, 1, 70
2. Лялин О.О., Ахмедов И.С., Ктиторова И.Н. Мембранное сопротивление корневого волоска Trianea Bogotensis. Физиология растений, 1977, 24, 4, 863
3. Лялин О.О., Ктиторова И.Н., Ахмедов И.С. Влияние СО2 и NH4 мембранный потенциал невакуолизированных клеток. Физиология растений, 1977, 24, 5, 1075
4. Лялин О.О., Ахмедов И.С., Электрическая проводимость плазмалеммы корневого волоска и интенсивность белкового синтеза. Физиология растений, 1978, 25, 3, 437
5. Лялин О.О., Ахмедов И.С., Ктиторова И.Н. . О механизмах светоиндуцированной биоэлектрической реакции. Проблемы фотоэнергетики растений. Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции, Киев, декабрь 1975
6. Ахмедов И.С., Лялин О.О. Исследование вольтамперных характеристик мембран клеток листа элодеи. Молекулярная и прикладная биофизика сельскохозяйственных растений и применение новейших физико-химических методов в сельском хозяйстве. Тезисы докладов II Всесоюзного симпозиума. Кишинев,ноябрь 1977
7. Ахмедов И.С., Лялин О.О. Исследование электрических параметров мембран клеток корневого волоска в зависимости от интенсивности белкового синтеза. В сб. Биохимические и биофизические механизмы транспорта веществ у растений и его регуляции. 1978
8. Лялин О.О., Ахмедов И.С. Электрические характеристики клеток и межклеточных контактов листа элодеи. В сборнике «Ионнный транспорт в растений» 1979, Киев
9. Лялин О.О., Ахмедов И.С., Ктиторова И.Н., Казарян А.А. Электрические контакты между замыкающей и околоустьичной клетками. Физиология растений, 1979, 26, 1, 548
10. Лялин О.О., Ахмедов И.С., Мамедов Т., Боровков А., Ахмедов Н.И., Алиев Д.А. Влияние некоторых фитотоксинов на мембранный потенциал и электрическое сопротивление плазматических мембран корневых волосков. Физиология растений, 1980, 27, 6, 1237
11. Ахмедов И.С. Мембранный потенциал клеток корня озимой пшеницы в зависимости от сортовыми особенностями. Тезисы докладов республиканской конференции молодых ученых, 1980, Баку
12. Ахмедов И.С. Электрические характеристики мембран клеток корневого волоска трианеи после осмотического шока. В сб. Теоретические и экспериментальные вопросы процессов переноса в сложных молекулярных и биологических системах. 1981, Минск
13. Ахмедов И.С. Влияние минеральных удобрений на мембранный потенциал клеток корня пшеницы. Тезисы докладов XII республиканской конференции молодых научных сотрудников и аспмрантов. 1982, Тбилиси
14. Ахмедов И.С. Халилов Р.И. Влияние УФ света на электрические параметры мембран клеток высших водных растений. Тезисы докладов I Всесоюзного Биофизического Съезда, т.1, 1982, Москва
15. Ахмедов И.С. Алиев Д.А., Казибекова Э. Влияние ингибиторов белкового синтеза на фотоиндуцированные изменения мембранных потенциалов клеток листа элодеи. Тезисы докладов I Всесоюзного Биофизического Съезда, т.2, 1982, Москва
16. Ахмедов И.С. Халилов Р.И. Кинетика изменеия мембранного потенциала клеток растений при действии УФ света. В сб. Физико – химические механизмы воздействии экстремальных факторов на клетки. 1983, Баку
17. Ахмедов И.С. Халилов Р.И. АлашрафовР. Исследование кинетики изменении электрических параметров мембран клеток высших водных растений при УФ облучении. Тзисы докладов XIII Республиканской конференции молодых научных сотрудников и аспирантов. 1983, Тбилиси
18. Алиев Д.А., Ахмедов И.С. Мамедов Т.Г., Халилов Р.И . Быстрая биоэлектрическая реакция клеток листьев элодеи на УФ излучение. Доклады АН СССР. 1984, 247, 6, 1491
19. Ахмедов И.С. Изучение фотоиндуцированного МП клеток листа элодеи после действие УФ излучения. В сб. Проблемы фотоэнергетики растений и повышение урожайности. 1984, Львов
20. Ахмедов И.С. Халилов Р.И., Карагезов Т.Г. Мембранное сопротивление культивируемых клеток паренхимной ткани яблони. В сб. Проблемы фотоэнергетики растений и повышение урожайности. 1984, Львов
21. Ахмедов И.С. Халилов Р.И. Действие УФ излучения на мембраны у клеток высших водных растений. В сб. Биологические и агротехнические основы повышения урожайности с.х культур в свете решений декабрьского (1983) и апрельского (1984) пленумов ЦК КПСС. 1984, Баку
22. Ахмедов И.С. Минникова М. Алашрафов Р. Действие УФ излучения на электрические параметры мембран клеток трианеи. . В сб. Биологические и агротехнические основы повышения урожайности с.х культур в свете решений декабрьского (1983) и апрельского (1984) пленумов ЦК КПСС. 1984, Баку
23. Ахмедов И.С. Халилов Р.И. Электрические характеристики плазматических мембран клеток растений на температурное воздействие. В сб. Биофизика мембран белков и нуклеиновых кислот. Труды 1 международная школа конференции молодых ученых Стран членов СЭВ по биофизике. Братислава, 1985, 43
24. Халилов Р.И., Ахмедов И.С. Быстрая ответная мембранная реакция клеток растений на УФ облучения. В сб. Биофизика мембран белков и нуклеиновых кислот. Труды 1 международная школа конференции молодых ученых Стран членов СЭВ по биофизике. Братислава, 1985, 84
25. Ахмедов И.С. Ахмедов Н.И. Изучение механизма действия фитотоксинов на корневых волосков. Труды конференции молодых ученых Казанского института биологии КФАН СССР, Казань, 1985, Деп. В ВИНИТИ, 2888-В86 за 21.04.86
26. Халилов Р.И , Ахмедов И.С. Быстрая биоэлектрическая реакция клеток листьев элодеи на повторяющееся УФ излучение. Труды конференции молодых ученых Казанского института биологии КФАН СССР, Казань, 1985, Деп. В ВИНИТИ, 2888-В86 за 21.04.86
27. Ахмедов И.С. Ахмедов Н.И. Особенности генерации мембранного потенциала клеток корневого волоска. Труды конференции молодых ученых Казанского института биологии КФАН СССР, Казань, 1985, Деп. В ВИНИТИ, 2888-В86 за 21.04.86
28. Алиев Д.А., Ахмедов И.С. Ахмедов Н.И Гиперполяризиующий эффект фитотоксина коричной кислоты и ее роль в регуляции электрогенеза плазмалеммы растительных клеток. Известия АН Аз.ССР, Серия биология, 1986, 4
29. Алиев Д.А., Ахмедов И.С. Лялин О.О., Ахмедов Н.И. СО2 – индуцируемое стимулирование и ингибирование электрогенеза плазмалеммы еорневого волоска трианеи. Физиология растений. 1986, 33, 6, 104
30. Ахмедов И.С. Ханларов Т. Халилов Р.И. Влияние сополимеров малеинового ангидрида на электрические характеристики мембран клеток водных растений. Тем.сборник АГУ, Физико-химические исследования и анализ неорганических веществ, 1987
31. Ахмедов И.С. Халилов Р.И, Мамедов Т.Г. Особенности изменеия МП клеток листьев элодеи при УФ облучении. Биология клетки. Труды Всесоюзная межуниверситетская конференция. 1987, Тбилиси
32. . Халилов Р.И, Ахмедов И.С. Влияние ультрафиолетового излучения на МП растительных клеток. Физиолого-генетических эффекты действия различных факторов на живые организмы. Тем. Сборник АГУ, 1987, Баку
33. Ахмедов И.С. Халилов Р.И Быстрое изменение МП клеток растений на импульсное температурное воздействие. Структура и функции биомолекул и клеточных систем. Тем. Сборник. АГУ. 1988, Баку
34. Ахмедов И.С. Мамедова С.М. Изучение мембранного потенциала клеток высших водных растений при действии фотодинамических гербицидов. Изв. АН Азер.ССР, 1991, 1-2, 122
35. Мамедова С.М , Ахмедов И.С. Исследование механизма действия экологически чистых фотодинамических гербицидов на сельскохозяйственные культуры. Тез. Всесоюз. Конф. Сдудентов и молодых специалистов, Гянджа, 1991,179
36. Мамедова С.М , Ахмедов И.С. Влияние экологически чистого фотодинамического гербицида на качество зерна зерновых культур. Республика эянж алим вя мцтяхяссислярин елми.тех. конфрансынын мярузяляри, 1992, 120
37. Ахмедов И.С. Халилов Р.И., Мамедова С.М Светоиндуцированный мембранный потенциал у клеток ризодермы корня Trianea bogotensis. Физиология растений, 1992, 38,983
38. Мяммядова С.М., Ящмядов И.С. Тахыл биткиляринин вя тцрпянэин бязи физиолоъи просесляриня еколоъи жящятдян тямиз фотодинамик щербисидлярин тясири. Азярбайжан Аграр Елми Хябярляр Ъурналы, 1992, 4,3
39. Халилов Р.И., Ахмедов И.С., Гольдфельд Г.Н. Бинарный отклик мембранного потенциала на импульсное УФ возбуждение в фотосинтизирующих клетках Vallisneria spiralis. Доклады АН России, 1992, 325, 4, 850
40. Халилов Р.И., Ахмедов И.С. Индуцируемые ультрфиолетом изменения мембранного потенциала клеток растений. Физиология растений, 1992, 39, 15
41. Хялилов Р.И., Ящмядов И.С. Али биткилярин щцжейрясинин плазматик мембранында редокс-зянжир вя Н-АТФаза типли протон насосларынын гаршылыглы ялагяси. Цчнжц Республика Биокимйа конфрансынын материаллары, 1997, Бакы
42. Хялилов Р.И., Ящмядов И.С. Ултрабянювшяйи ишыгла шцаланмыш али битки щцжейряляринин мембранларында хинон молекулларынын иштиракы вя ролу. Щцжейря биофизикасы, Республика елми конфрансынын ясярляри, 1996,121
43. Г.Мустафайев, Р.И.Хялилов, И.С.Ящмядов. Республикамызда еколоъи тящсилин проблемляриня даир мцлащизяляр. Азярбайъан 21-жи ясрин астанасында Республика елми-практик конфрансын материаллары. 1997,238
44. R.I.Khalilov, I.S.Ahmadov. Two types of kinetics of membrane potential of water plant leaves il-luminated by ultraviolet light.”Bioelectrochemistry”, 58, 2002,p.189-191
45. R.I. Khalilov, I.S. Ahmadov. Ecological problems solution by the Conformation analysis. Ecol-ogy, Economy, Baku, 1997
46. I.S. Ahmadov, R.I.Khalilov. Ozon deplation and increased UV-B radiation: is there a real threat to plants? Energy, Ecology, Economy, Baku, 2002, pp257-271
47. S.S. Makhmudova, I.S. Ahmadov, R.I. Khalilov . The effect of toxic metal ions on the physical-chemistry properties of the biomembranes
Energy, Ecology, Economy, Baku, 2002, pp.271-275
48. I.S. Ahmadov, M.B.Muradov., R.I.Khalilov. Toxicology of nanoparticles: results and ongoing re-searches . Energy, Ecology, Economy, Baku, 2007
49. I.S. Ahmadov, M.B.Muradov., R.I.Khalilov. Nanotoxicology applications in agriculture, Energy, Ecology, Economy, Baku, 2007
50. R.I.Khalilov, I.S. Akhmedov. The role of quinines in UV induced damage of plant cell membranes. 2th International Conference on Bioradicales and 5th International workshop on ESR Imaging and in vivo ESR Spectroscopy, Yamagata, Japan, 1999
51. I.S Akhmedov. Effect of ultraviolet light on the plasma membrane of plant cells. American Society of plant Physiologists, North East Section 58th Annual Meeting, 1994, Binghamton,USA
52. O.O.Lyalin, I.S. Akhmedov and I.N.Ktitorova. Electrogenesis of leaf cells in Elodea canadensis. In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.24,No1, p.70-74, 1977Plenum Publishing Corpora-tion,New Jork, 1977
53. O.O.Lyalin, I.S. Akhmedov and I.N.Ktitorova. Membrane resistance of the root hair of Trianea Bo-gotensis. In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.24,No4, p.863-866, 1977, Plenum Pub-lishing Corporation,New Jork, 197
54. O.O.Lyalin, I.N.Ktitorova, I.S. Akhmedovv. Effects of CO and NH on the membrane potential of unvacuolized cells.In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.24, No5 pp.1075-77, 1977, Plenum Publishing Corporation,New Jork, 1978
55. O.O.Lyalin,I.S. Akhmedov Electrical conductivity of the root hair plasmalemma and the rate of pro-tein synthesis.In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.25,No3, pp.437-444, 1978, Plenum Publishing Corporation,New Jork, 1978
56. O.O.Lyalin, I.N.Ktitorova, I.S. Akhmedov. Electrical contacts between guard cells and accessory cells. In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.26, No1 pp.548-554, 1979, Plenum Pub-lishing Corporation,New Jork, 1979
57. O.O.Lyalin,I.S. Akhmedov.,T.A.Mamedov, A.V.Borovkov, N.I.Akhmedov.,and D.A.Aliev. Effects of certain phytotoxins on the membrane potential and electrical resistance of plasma membranes in root hairs of Trianea bogotensis Karst.In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.27,No6 , pp.1237-1241, 1980, Plenum Publishing Corporation,New Jork, 1981
58. O.O.Lyalin, I.N.Ktitorova, E.M. Barmicheva and I.S. Akhmedov Itercellular contacts of submersed trichomes in Salvinia.In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.33, No3 , pp.432-446, 1986, Plenum Publishing Corporation,New Jork, 1986
59. I.S. Akhmedov, N.I.Akhmedov., O.O.Lyalin, and D.A.Aliev. Stimulating and inhibiting action of CO on electrogenesis of the root hair plasmalemma.In English, translated from Fiziologia Ras-tenii,Vol.33,No6 , pp.1045-1049, 1986, Plenum Publishing Corporation,New Jork, 1987
60. D.A.Aliev, T.G.Mamedov, I.S. Akhmedov R.I.Halilov. The rapid UV induced bioelectric reactions of the Elodea leaf cell. DAN AN USSR, 1984, 274, No6, pp.1491-1493,Moscow
61. R.I.Halilov, I.S. Akhmedov The rapid membrane responce reactions of the Elodea leaf cell by UV irradiation. -1'th International School "Biophysics of membranes, polypeptides and nuclear acids" p.84,1985, Bratislava
62. R.I.Halilov, I.S. AkhmedovUV light stimulates change of membrane potential of plant cells. -International symposium on photobiology and biotechnology, p.130.,1989,Poland
63. I.S. Akhmedov,Halilov R.I., Photoinduce activation of H-pump plasmamembrane plant cells with stimulate chlorophyll synthesis- 6'th International Conference on energy and electron transfer, p.38, 1989, Prague.
64. I.S. Akhmedov,Halilov R.I. Tltctrical properties of plasmamembranes plant cells on the UV irra-diation. -Second International School "Electromagnetic fields and biomembranes" 1989,Pleven.
65. I.S. Akhmedov, Halilov R.I., and S.M.Mamedova. The photoinduce membrane potential of rhizoderms cells of the higher water plants.-10'th International Biophysics Congress,p.476, 1990, Vancouver, Canada
66. R.I.Halilov, I.S.Akhmedov.The UV induced inactivation of the plant cell plasmomembranes H-pumps.-10'th International Biophysics Congress,p.339,1990, Vancouver, Canada
67. S.U.Tagieva, I.S. Akhmedov .The role of proton pump of plasmamembrane of plant cells in uptake NO and NH . 5'th International Youth Symposium on Plant Metabolism regulation, 1990, Bul-garia
68. S.M.Mamedova, I.S. Akhmedov . Activation of H-pump of plasmamembrane of plant cells by photodynamic herbicids.5'th International Youth Symposium on Plant Metabolism regulation, 1990, Bulgaria
69. I.S. Akhmedov, Halilov R.I. pH -dependent UV induced inactivation of proton pump of the Elodea leaf cell. -Procceding of the 5'th International Youth Symposium Plant Metabolism regulation, pp.30-33, 1991, Sofia.
70. R.I.Halilov, I.S. Akhmedov .UV-induced changes of membrane potential in plant cells.In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.39,No1, pp.15-23, 1992 Plenum Publishing Corporation,New Jork, 1993
71. I.S. Akhmedov,Halilov R.I., and S.M.Mamedova. Light induced membrane potential changes in root cells of Trianea bogotensis Karst.In English, translated from Fiziologia Rastenii,Vol.39,No5, pp. 1992, Plenum Publishing Corporation,New Jork, 1993
72. R.I.Halilov, I.S. Akhmedov, Goldfeld M.G. Binary responce of the membrane potential in the leaf cells of Vallisneria spiralis on pulsed UV exitation. DAN AN Russia, Vol.24,p.325,1992
73. R.I.Halilov, I.S. Akhmedov. The study of mechanism of UV radiation influence on membrane sys-tems of plant cells. Second International Symposium of Energy, Ecology, Economy. 1993, Baku
74. I.S.Ahmedov, R.I.Halilov. The reversible depolarization effect of different metabolic inhibitors on membrane potential of plant cells. Щцжейря биофизикасы, Республика елми конфрансынын ясярляри, 1996,121
75. I.S. Akhmedov, Halilov R.I., The binary response of membrane potential on pulsed UV exitation in photosynthetic cells of Vallisneria spiralis. Cell Biophysics, Proceedings of the 2th Conference, Baku, 1999
76. I.S. Akhmedov, E. Tvaradze, R.I. Khalilov Relationship of plant plasma membrane redox activity to H+-ATPase proton pump. Thesises of 5th International Conference on Plasma Membrane Redox Sys-tems and their role in Biological stress and Desease, Hamburg, Germany, 2000
77. R.I.Khalilov, I.S. Akhmedov, E.Tvaradze, E.R.Ismailov . Mathematical models of reversible depo-larization effect of UV radiation on membrane potential of plant cells. Thesises of 5th International Conference on Plasma Membrane Redox Systems and their role in Biological stress and Desease, Hamburg, Germany, 2000
78. Ahmadov I. Mustafaev Q., Khalilov RAbout problems of Ecological Education in our country. Pro-ceedings of conference of "Azebaijan threshold of XXI century. Baku, 1997, s. 238-241
79. Ahmadov I., E. Muradova, A.Mehrabov, R.Khalilov. The strategy of Ecological Education and main directions its developing. The Journal of Education, Culture and Art, “TEHSIL” Socityof the Azerbaijan Republic “BILGI” publisher, Baku, 2002, volume 4
80. .Ahmadov I., E. Muradova, A.Mehrabov, R.Khalilov. Ecological Education and its perspectives. The Journal of Education, Culture and Art, “TEHSIL” Socityof the Azerbaijan Republic “BILGI” publisher, Baku, 2005, volume 2
81. Ahmadov I., E. Muradova, V.Nasibova, R.Khalilov. The conceptual basis of Ecological educa-tion Conference Problems of transition to the sustainable development in Azerbaijan Baku, 30-31 May 2001
82. E.Muradova, I.Ahmadov. Economy of Ecological Education: world experience. Proceedings of Re-public conference TUSI-800, UNESCO, ABU,2-3 April, Baku,2001
83. Ahmadov I. Active learning in small groups, Scientific-popular Literary-publicistic collection, Khazar Wiew, N162, 2003.
84. Ahmadov I. Medical student selection police: World Experience, Scientific-popular Literary-publicistic collection, Khazar Wiew, N152 – 154, 2003.
85. İ.S.Ahmadov, M.B.Muradov, R.I.Khalilov. Toxicology of nanoparticles: results and ongoing researches . Energy, Ecology, Economy, Baku, 2007
86. İ.S.Ahmadov I.S Current Situation on Study of Genetic Aspects of Infertility in Azerbaijan. Yakhteh (The cell), Medical Jurnal , Vol 10, Supp.1, Summer 2008
87. İ.S. Ahmadov, M.B.Muradov., R.I.Khalilov. Toxicology of nanoparticles: results and ongoing researches . Energy, Ecology, Economy, Baku, 2008
88. İ.S. Ahmadov, M.B.Muradov., R.I.Khalilov. Nanotoxicology applications in agriculture, Energy, Ecology, Economy, Baku, 2008
89. Malikova L.M, İ.S. Ahmadov. Current Situation on Study of Genetic Aspects of Infertility in Azerbaijan. Yakhteh (The cell), Medical Jurnal , Vol 10, Supp.1, Summer, İran, 2008
90. Ismat S. Ahmadov, Aygun N. Nasibova, Rovshan R.Khalilov. The plasmamembrane sensitivity of plant cells to UV-B- irradiation Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48 серия 1.2, с. 166
91. Элмира А. Мурадова, Исмет С. Ахмедов . Роль азербайджанской детской литературы в формировании экологического мировоззрения и культуры . Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48 серия 1.2
92. Айгюн Н. Насибова, , Исмет С.Ахмедов, Рoвшан И.Халилов . Влияние уф в радиации на тилакоидные мембраны хлоропластов высших растений. Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48 серия 1.2
93. Ismat S.Ahmadov, Elmira A. Muradova, Gara T. Mustafayev. Scientific sources of the ecological education and its development in Azerbaijan. Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48 серия 1.2
94. Aytən Mustafayeva,İsmət Əhmədov, Rövşən Xəlilov. Nanobiotexnologiyalar və müasir cəmiyyət. Dirçəliş XXİ əsr, 2010, s.116-131
95. Əhmədov İ.S., Qasımov T.P., Xəlilov R.İ. Nanohissəciklərin ali su bitkilərinin hüceyrələrində membran redoks sistemləri ilə qarşılıqlı təsir mexanizmi Abdulla Qarayevin 100 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Səh. 402, 2010
96. Ахмедов И.С., Касумов Т.П., Насибова А.Н., Халилов Р.И. Протон движущий редокс цепь в плазматических мембранах клеток растений. Материалы IX Международной научно-методической конференции "Интродукция нетрадиционных и редких растений» 21 – 25 июня 2010 г. г. Мичуринск, Россия, ст.123
97. Əhmədov İsmət. Genetik modifikasiya edilmiş orqanizmlərin (GMO) və onların məhsullarının təhlükəliliyi. AMEA İnsan hüquqları, Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycan istehlak bazarında yayılma təhlükəsui, Məqalələr toplusu, səh.53, “Elm və təhsil”, Bakı-2010

(Saraçlı Renar Eminov. 2013)
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: