VAHİD QARA OĞLU FƏRHADOV (1962)

VAHİD QARA OĞLU FƏRHADOV (1962)VAHİD QARA OĞLU FƏRHADOV

(1962)

Vahid Qara oğlu Fərhadov
1962-ci ildə qədim Borçalı mahalının Başkeçid (indiki Gürcüstanın Dmanisi) rayonundakı Şin­dilər kəndində müəllim ailə­sin­­də anadan olmuşdur.
O, 1979-cu il­də doğma kəndindəki orta mək­tə­bi əla qiymətlərlə bitirmiş və həmin il Ç.İldırım adı­na Azər­­baycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Döv­lət Texniki Universiteti) «Avtomatika və hesablama tex­nikası» fakültəsinin «Maşınqayırmanın avtomatlaşdırıl­ması və kompleks mexanikləşdirilməsi» ixtisasına daxil ol­muş, 1984-cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bi­tirmiş və gənc mütəxəssis kimi «İslahat proseslərinin av­tomatlaş­dırılması» kafedrasında saxlanılmışdır.

1988-1990-cı illərdə Ç.İldırım adına Azərbaycan Poli­texnik İnstitutunun aspirantı olmuşdur.

V.Q.Fərhadov Universitetin və kafedranın ictimai həya­tında böyük fəallıq göstərir.
O, 2006-cı ildən kafedra mü­di­rinin müavini işləmiş, AKT fakültəsinin fakültə Şurasının üzvüdür, 2011-ci ildə isə «Avtomatika və idarə­etmə» ka­fed­rasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.

2008-ci ildə 05.13.05- Hesablama texnikası və idarə­et­mə sis­temlərinin element və qurğuları ixtisası üzrə «Sferik koor­dinatı sənaye robotunun tədqiqi və optimal idarə edil­məsi» mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
Hazırda «Qey­ri müəy­yənlik şəraitində robast opti­mal idarəetmə sis­tem­lə­ri­nin sintezi» mövzüsunda doktorluq dissertasiyası üzə­rində iş­lə­yir.

2002-ci, 2007-ci, 2012-ci və 2014-cü illərdə TEMPUS proq­­ramı çərçivəsində Alma­niyanın Köln Tətbiqi Elmlər Uni­versitetində və Avstriyanın Texniki Universi­tetlərində elmi ezamiyyətlərdə olmuşdur.

40-dan çox elmi əsərlərin, o cümlədən 7 dərs vəsai­ti­nin, 7 metodik göstərişin müəllifidir, bir çox Beynəlxalq və Res­pub­lika elmi-texniki konfranslarında məruzə­lərlə çı­xışlar etmişdir.

O, Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnolo­gi­yaları İnstitutunda Dis­sertasiya Şurasının elmi Semina­rı­nın üzvüdür.

V.Q.Fərhadov pedaqoji fəaliyyəti dövründə özünü tə­ləb­­kar və intizamlı pedaqoq müəl­lim kimi göstərmiş, fa­kül­­tənin müəllim və tələbə kollektivinin nüfuzunu qazan­mışdır.

Vahid müəllimə biz də yeni-yeni uğurlar arzulayırıq!..(Bax: Müşfiq BORÇALI. "Sazlı-Sözlü Başkeçid", I cild, Bakı, 2015, səh.258-259).
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: