XARİCDƏ YAŞAYAN HƏMVƏTƏNLƏR VƏ DİASPOR TƏŞKİLATLARI HAQQINDA GÜRCÜSTAN QANUNU

XARİCDƏ YAŞAYAN HƏMVƏTƏNLƏR VƏ DİASPOR TƏŞKİLATLARI HAQQINDA GÜRCÜSTAN QANUNU Qeyri-rəsmi tərcümə

XARİCDƏ YAŞAYAN HƏMVƏTƏNLƏR VƏ DİASPOR TƏŞKİLATLARI HAQQINDA
GÜRCÜSTAN QANUNU


Maddə 1. Qanunun məqsədi
Bu qanunun məqsədi xaricdə yaşayan həmvətənlərlə bağlı Gürcüstanın dövlət siyasətinin prinsiplərinin müəyyən edilməsi və bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün Gürcüstan dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsaslarının formalaşdırılmasıdır.
Maddə 2. Xaricdə yaşayan həmvətənlərlə bağlı Gürcüstanın dövlət siyasətinin prinsipləri
Gürcüstan dövləti xaricdə yaşayan həmvətənlərlə bağlı Gürcüstanın dövlət siyasətini həyata keçirərkən beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş prinsip və normaları, o cümlədən başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və insan hüquqları və azadlıqlarının təmin olunması prinsipinə istinad edir.
Gürcüstan dövləti xaricdə yaşayan həmvətənlərin Gürcüstanla bağlılığına və milli identikliyinin qorunmasına, Gürcüstana qayıtmasına şərait yaradır.

Maddə 3. Terminlərin izahı

Bu qanunda istifadə olunmuş terminlərin açıqlaması:
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxs - bu qanunla müəyyən olunmuş qaydada xaricdə yaşayan həmvətən statusunu almaq istəyən şəxsdir;
Xaricdə yaşayan həmvətən – uzun müddət ərzində xaricdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşı və ya başqa ölkə vətəndaşı olan Gürcüstan əsilli, yaxud da ana dili Kartvel-Qafqaz dillərinə aid olan şəxs;
Gürcüstan əsilli olmaq – şəxsin və ya onun əcdadlarının Gürcüstan ərazisində yaşayan hansısa etnik qrupa aid olması və Gürcüstanı özünün əsli (ana yurdu) olduğu ölkə kimi tanıması;
Əcdad – şəxsin beşinci törəmə nəsli;
Yaxın qohumlar – xaricdə yaşayan həmvətənin həyat yoldaşı və uşağı;
Diaspor məsələlərində Gürcüstanın fəxri nümayəndəsi – müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən təyin olunmuş, başqa ölkələrdə (yaşadığı ölkələrdə) mövcud olan diasporun Gürcüstan dövləti ilə əlaqələrini ümumi koordinasiya edən və bu qanunla müəyyən olunmuş qaydada xaricdə yaşayan həmvətən statusu almış şəxs;
Diaspor təşkilatı – Gürcü mədəniyyətini, Gürcüstanın dövlət dilini, ənənələrini populyarlaşdırılması (təbliği), diasporun Gürcüstanla mədəni, elmi-texniki, idman və başqa sahələrdə əməkdaşlığının təşkili məqsədilə yaradılmış birlik;
Müvafiq dövlət orqanlarında mövcud olan diaspor təşkilatlarının reyestri (bundan sonra Reyestr) – diaspor təşkilatlarının sistemləşdirilməsi məqsədilə müvafiq dövlət orqanı nəzdində yaradılmış məlumat bazası;
Diaspora - xaricdə yaşayan həmvətənlərin birliyi.
Maddə 4. Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun alınması şərtləri
Xaricdə yaşayan həmvətən statusunu bu qanuna müvafiq olaraq aşağıdakı tələblərə cavab verən həddi-büluğa çatmış şəxs ala bilər:
Uzun müddət ərzində xarici dövlətdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşı;
Başqa ölkə vətəndaşı olan Gürcüstan əsilli, yaxud da ana dili Kartvel-Qafqaz dillərinə aid olan şəxs.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxsin Gürcüstan əsilli olması və ya ana dilinin Kartvel-Qafqaz dillərinə aid olması müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilmiş arayışla təsdiq olunur. Müvafiq dövlət orqanı xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxsin Gürcüstan əsilli olması və ya ana dilinin Kartvel-Qafqaz dillərinə aid olmasını təsdiq etməsi məqsədilə, həmin şəxsin özü tərəfindən təqdim olunmuş sənədləri, Gürcüstan vətəndaşlarının o şəxs barədə şahidlik ifadələrini və ya ictimai təşkilatlarının həmin şəxs barədə sənədlərini istifadə etmək səlahiyyətinə sahibdir.
Həddi-büluğa çatmamış şəxsə xaricdə yaşayan həmvətən statusu onun valideynlərindən birinin ərizəsi əsasında verilir.
Maddə 5. Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun verilməsi üçün zəruri sənədlər
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxs ərizə ilə yanaşı aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
2 fotosurət;
Pasport və ya vətəndaşlığı və şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd;
Motivasiya məktubu;
Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin idarəetmə sahəsində fəaliyyət göstərən publik hüquqlu hüquqi şəxsinin – Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı Agentliyinin (bundan sonra – Agentlik) xidmət haqqını ödənilməsi barədə təsdiqləyici sənəd.
Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən sənədlərə xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxsin doğum şəhadətnaməsi və ya onu əvəz edən sənədin, xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxsin üzv olduğu ictimai təşkilatın vəsatət-xasiyyətnaməsinin, eləcə də xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxsin Gürcüstan əsilli olması və ya ana dilinin Kartvel-Qafqaz dillərinə aid olması barədə təsdiqləyici sənədin əlavə olunması mümkündür.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu almaq üçün təqdim olunmuş ərizə formasını Gürcüstan Ədliyyə Naziri təsdiq edir.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu almaq üçün sənədlər Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada gürcü dilinə tərcümə olunub təsdiqlənmiş şəkildə təqdim olunmalıdır. Bu maddənin 1-ci bəndinin “b” altbəndində göstərilən sənədlər, latın transliterasiyası varsa, bu maddədə qoyulan tələbə istisna təşkil edə bilər.

Maddə 6. Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun verilməsi qaydası
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu almaq üçün xaricdə yaşayan həmvətən statusunun iddiaçısı ərizəsini şəxsən və ya nümayəndəsi vasitəsilə Agentliyə təqdim etməlidir. Xaricdə olan şəxs ərizəsini Gürcüstanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsulluq müəssisəsinə verə bilər. Diplomatik nümayəndəlik və ya konsulluq qısa müddətdə ərizəni Agentliyə göndərəcəkdir.
Ərizə elektron formada, Agentliyin internet səhifəsində yerləşdirilmiş ərizə forması doldurulmaqla da göndərilə bilər.
Ərizə forması gürcü və ya ingilis dillərində doldurulur.
Agentlik tərəfindən xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxsin təqdim etdiyi sənədlərin natamamlığı müəyyən edilsə, onun düzəldilməsi üçün müəyyən zaman verilir. Əgər qeyd olunan zaman müddətində düzəlişlər edilməsə, Agentlik ərizəyə baxmamaq səlahiyyətinə malikdir.
Agentlik təqdim olunan sənədləri və şəxsin bu qanunun 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu yoxlayır. Bu məqsədlə Agentlik ərizəni qəbul etdikdən sonra xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxsin Gürcüstan əsilli olması və ya ana dilinin Kartvel-Qafqaz dillərinə aid olması barədə rəy alması üçün 10 iş günü ərzində sənədləri müvafiq dövlət orqanına göndərir, eyni zamanda dövlət və ictimai təhlükəsizlik maraqlarının qorunması nöqteyi-nəzərindən şəxsin xaricdə yaşayan həmvətən statusu almasının məqsədəuyğunluğu barədə rəy alınması məqsədilə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinə və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə sorğu göndərir.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxsin Gürcüstan əsilli olması və ya ana dilinin Kartvel-Qafqaz dillərinə aid olmasını müəyyən etmək üçün müvafiq dövlət orqanı nəzdində ekspertlərdən, o cümədən dilçi-alimlərdən ibarət komissiya fəaliyyət göstərəcək. Komissiyanın səlahiyyətləri müvafiq dövlət orqanının əmrləri ilə müəyyən ediləcək.
Müvafiq dövlət orqanı, Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi və Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sənədləri qəbul etdikdən sonra 2 ay ərzində Agentliyə rəylərini təqdim etməlidirlər.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi və Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Agentliyə 2 ay ərzində cavab vermədikləri təqdirdə şəxsə dövlət və ictimai təhlükəsizlik baxımından xaricdə yaşayan həmvətən statusu verilməməsinə əsas olmadığı qənaətinə gəlinəcək.
8. Müvafiq dövlət orqanı tərəfindən bu maddənin 5-ci bəndində qeyd olunan sənədlərin qəbul olunmasından sonra 60 gün ərzində Agentliyə rəy göndərilməməsi şəxsə xaricdə yaşayan həmvətən statusu verilməməsi üçün əsas hesab olunacaq. Agentlik ərizəni qəbul etdiyi gündən 80 gün ərzində şəxsə xaricdə yaşayan həmvətən statusu verilməməsi barədə qərar qəbul edir.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxs bu qanunun 4-cü maddəsinin 1-ci bəndi və 5-ci maddəsinin 1-ci bəndi ilə müəyyən olunmuş tələblərə cavab verirsə və bu qanunun 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən xaricdə yaşayan həmvətən statusu almasına rədd cavabı verilməsinə əsas yoxdursa, Agentlik şəxsə xaricdə yaşayan həmvətən statusu verir və ehtiyac olarsa ona xaricdə yaşayan həmvətən statusunu təsdiq edən sənəd - Xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsini verir.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu, həmçinin, xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddialı olan şəxsin yaxın qohumlarına da şamil edilir və onlardan Gürcüstan əsilli olmaları və ya ana dilinin Kartvel-Qafqaz dillərinə aid olmaları tələb olunmur.
Agentlik xaricdə yaşayan həmvətən statusu alınması ilə bağlı ərizəyə onu qəbul etdikdən 80 gün müddətində baxır və qərar qəbul edir.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun verilməsi və xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsinin verilməsi üçün Agentliyin xidmət ödənişi Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
Agentlik xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxslə Agentliyin internet səhifəsində müvafiq xəbərdarlığın dərc olunması vasitəsilə əlaqə yaradır. Agentliyə ərizə təqdim edən şəxs kommunikasiya üçün elektron poçt ünvanını da qeyd etməlidir. Elektron poçt qeyd olunan halda Agentlik şəxslə internet səhifə və elektron poçt vasitəsilə əlaqə yaradır.
Maddə 7. Xaricdə yaşayan həmvətən statusu almaq üçün Agentliyə təkrarən müraciət edilməsi üçün əsaslar
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddialı şəxsə bu qanunun 9-cu maddəsinin “c” altbəndində müəyyən edilmiş əsasla xaricdə yaşayan həmvətən statusu almasına rədd cavabı verilibsə, o, bundan 6 ay sonra yenidən Agentliyə müraciət etmək səlahiyyətinə malikdir.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddialı şəxsə bu qanunun 9-cu maddəsinin “a” və “b” altbəndlərində müəyyən edilmiş əsaslarla xaricdə yaşayan həmvətən statusu almasına rədd cavabı verilibsə, yaxud şəxsin bu qanunun 10-cu maddəsinin 1-ci bəndinin “a”, “b” və “c” altbəndlərində müəyyən edilmiş əsaslarla xaricdə yaşayan həmvətən statusu dayandırılıbsa, o, yenidən Agentliyə xaricdə yaşayan həmvətən statusu almaq xahişi ilə müraciət edə bilməz.

Maddə 8. Xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsi
Xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsi xaricdə yaşayan həmvətən statusunu təsdiq edən sənəddir.
Xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsində şəhadətnamənin sahibinin fotoşəkili ilə bərabər aşağıdakı rekvizitləri əks olunmalıdır:
Adı, soyadı;
Doğum tarixi;
Doğulduğu yer;
Agentlik tərəfindən verilmiş şəxsi nömrə;
Şəxsi imza;
Vətəndaşlığı;
Şəhadətnaməni verən orqanın adı;
Səlahiyyətli şəxsin imzası;
Şəhadətnamənin verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti;
Şəhadətnamənin nömrəsi;
Möhür.
Xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsinin formasını, onun rekvizitlərinin doldurulmasını (o cümlədən konkret rekvizitin olmaması və ya müəyyən edilməməsi təqdirdə), bu şəhadətnamənin verilməsi və ləğv edilməsi qaydalarını Gürcüstan Ədliyyə Naziri müəyyən edir.
Xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsi yaşı 20-dək olan şəxsə 3 il müddətinə, 20 yaşdan 65 yaşadək şəxsə - 10 il müddətinə, yaşı 65-dən yuxarı olan şəxsə isə müddətsiz verilir. Xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsinin etibarlılıq müddəti bitdikdə şəxs Agentliyə yeni şəhadətnamənin alınması üçün müraciət etməlidir.
Ad, soyad və ya vətəndaşlığın dəyişilməsi zamanı, eləcə də rekvizitlərdə qeyri-dəqiqlik müəyyən edilərsə, xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsinin sahibi 30 gün ərzində bu barədə Agentliyə və ya müvafiq dövlət orqanına məlumat verməlidir. Belə olan halda şəxsə yeni şəhadətnamə veriləcək.
Şəxsin xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsini aşağıda qeyd olunan hallarda dəyişmək hüququ var:
Şəhadətnamənin etibarlılıq müddəti bitdikdə;
İstifadə olunarkən zədələnibsə və ya itirilibsə.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu dayandırıldığı halda xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsi etibarlılığını itirir.
Maddə 9. Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun verilməməsinə əsaslar
Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun verilməsi ilə bağlı müraciətlərə rədd cavabı verilməsi üçün əsaslar:
Səlahiyyətli orqanın xaricdə yaşayan həmvətən statusuna iddia edən şəxs tərəfindən Gürcüstanın maraqları ziyanına fəaliyyət göstərməsi barədə rəyi, Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi və ya Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin dövlət və ictimai maraqlar baxımından şəxsə xaricdə yaşayan həmvətən statusunun verilməsinin məqsədəuyğun olmaması barədə rəyi;
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu almaq üçün şəxs tərəfindən doğru olmayan göstəricilərin və ya saxta sənədlərin təqdim olunması;
Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun alınması üçün bu qanunun 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində müəyyən edilmiş şərtlərə cavab verilməməsi və ya bu qanunun 6-cı maddəsinin 5-ci bəndində qeyd olunan materialların alınmasından 60 gün ərzində müvafiq dövlət orqanı tərəfindən Agentliyə rəyin təqdim olunmaması.
Mənfi qərar qəbul olunduğu halda şəxsə xaricdə yaşayan həmvətən statusu verilməməsi barədə məlumat verilir.
Agentlik xaricdə yaşayan həmvətən statusu verməmə barədə qərarını sübut etmək məcburiyyətində deyil.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu verilməməsi barədə qərarla razılaşmadıqda Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Məhkəməyə müraciət edilə bilər.
Maddə 10. Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun ləğv edilməsinə əsaslar
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu aşağıdakı əsaslarla ləğv edilə bilər:
Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun verilməsi haqqında qərarın şəxs tərəfindən doğru olmayan göstəricilərin və ya saxta sənədlərin təqdim olunması əsasında qəbul olunması;
Şəxs tərəfindən bu qanunun 9-cu maddəsinin “a” altbəndində qeyd olunan hərəkətlərin həyata keçirilməsi;
Xaricdə yaşayan həmvətən tərəfindən xaricdə yaşayan həmvətən statusunun dayandırılması barədə ərizənin təqdim olunması;
Xaricdə yaşayan həmvətənin yaşamaq üçün Gürcüstana qayıtması.
Bu maddənin 1-ci bəndində müəyyən olunmuş hallarda Agentlik öz təşəbbüsü ilə xaricdə yaşayan həmvətən statusunun dayandırılması haqqında qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusu dayandırıldığı zaman şəxsdən xaricdə yaşayan həmvətən şəhadətnaməsi alınır.
Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun dayandırılması barədə müvafiq dövlət orqanı və Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumatlandırılır.
Maddə 11. Xaricdə yaşayan həmvətənin səlahiyyətləri
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna malik, qanuni əsaslarla Gürcüstan ərazisində olan başqa ölkə vətəndaşı “xaricilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında” Gürcüstan Qanunu ilə müəyyən edilmiş səlahiyyət və azadlıqlardan istifadə edə bilər. Bundan başqa onun aşağıdakı üstünlükləri var:
İdmanın müvafiq növü üzrə beynəlxalq federasiyanın razılığı olduğu təqdirdə idman yarışlarında Gürcüstanın adından çıxış edə bilər, həmçinin milli yığma komandaya üzv ola bilər;
Gürcüstanla viza gediş-gəlişinə malik ölkənin vətəndaşıdırsa, Gürcüstan sərhədini vizasız keçib 30 gün qala bilər;
Gürcüstan vətəndaşlığı almaq üçün ərizə ilə müraciət etdiyi təqdirdə xidmət haqqı ödəmək üçün Gürcüstan hökuməti tərəfindən müəyyən edilmiş güzəştlərdən istifadə edə bilər;
Qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət maliyyəsi ilə Gürcüstanda ümumi və ali təhsil ala bilər;
Qanunla tələb olunan şərtlərə cavab verirsə, xaricdə yaşayan həmvətənin dövlət qulluğuna yalnız əmək müqaviləsi ilə qəbul olunması mümkündür.
Xaricdə yaşayan həmvətənin Gürcüstan dövləti tərəfindən maliyyələşdirilən və diaspor üçün nəzərdə tutulan müxtəlif məqsədli proqramlarda iştirak etmək hüququ var.
Maddə 12. Müvafiq dövlət orqanının səlahiyyətləri
Diaspor təşkilatları və xaricdə yaşayan həmvətənlərin bu qanunla nəzərdə tutulmuş fəaliyyətinin ümumi koordinasiyasını müvafiq dövlət orqanı həyata keçirir.
Müvafiq dövlət orqanının başlıca məqsəd və vəzifələri Gürcüstan hökumətinin qərarı ilə tənzimlənir.
Maddə 13. Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsini 3 il müddətinə vəzifəyə müvafiq dövlət orqanının rəhbəri təyin edir. Bu müddətin bir o qədər artırılması müvafiq dövlət orqanının rəhbərinin qərarı ilə mümkündür.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi başqa ölkənin bütün ərazisi və ya xaricdə yaşayan həmvətənlərin kompakt yaşadığı bir hissəsi üzrə təyin edilə bilər. Bir neçə ölkəyə diaspor məsələləri üzrə Gürcüstanın bir fəxri nümayəndəsi təyin edilə bilər.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi vəzifəsinə Gürcüstan vətəndaşı və ya aşağıdakı tələblərə cavab verən başqa ölkə vətəndaşı təyin oluna bilər:
Müəyyən ictimai çəkisi var və ona həvalə olunan tapşırıqların effektiv şəkildə yerinə yetirməsi üçün zəruri keyfiyyətlərə malikdir;
Onun təyin olunması Gürcüstanın dövlət maraqlarından irəli gəlir;
Yaşadığı ölkənin dövlət dilini bilir;
Yaşadığı ölkənin diasporu arasında Gürcüstan siyasətini dəstəkləyə bilir, Gürcüstan və diaspor arasında iqtisadi, elmi, ticarət, turizm, mədəni, idman və digər sahələr üzrə əlaqələrin inkişafını, Gürcüstan iqtisadiyyatına sərmayələrin cəlb olunmasını təmin edə bilir;
Xaricdə yaşayan həmvətən statusuna malikdir.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi təyin olunan şəxsin Gürcüstan qarşısında müəyyən xidmətlərinin olması və Gürcüstanın dövlət dilini bilməsi arzuolunandır.
Şəxs Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi vəzifəsinə özünün yazılı razılığı ilə təyin olunur.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin səlahiyyətləri aşağıdakı hallarda dayandırılır:
Şəxsi ərizəsi əsasında;
Həvalə olunmuş tapşırıqların lazımi şəkildə yerinə yetirməməsi;
Xaricdə yaşayan həmvətən statusunun dayandırılması;
Gürcüstan vətəndaşlığını itirəndə (və ya başqa ölkə vətəndaşlığını qəbul etməyəndə);
Sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilmədikdə;
Vəfat edəndə.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin fəaliyyətinin ümumi koordinasiyasını müvafiq dövlət orqanı həyata keçirir.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi:
Gürcüstan və müvafiq diaspor arasında əlaqələri təmin edir;
Xaricdə yaşayan həmvətənlərin və diaspor təşkilatlarının bu qanunla nəzərdə tutulmuş fəaliyyətini tənzimləyir;
Gürcüstanda baş verən proseslərdə diasporun iştirakını təmin edir;
Öz səlahiyyətləri çərçivəsində xaricdə yaşayan həmvətənlərin hüquq və azadlıqlarını təmin edir;
Yaşadığı ölkədə müvafiq dövlət orqanının layihə və proqramlarının əlaqələndirilməsini təmin edir;
Diaspor təşkilatlarının fəaliyyətində aktiv iştirak edir və onların koordinasiyasını təmin edir;
Müvafiq dövlət orqanını diasporda baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlandırır;
Vaxtaşırı, eləcə də tələb olunduğu zaman fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq dövlət orqanını məlumatlandırır;
Müvafiq diasporla yerləşdiyi ölkədəki dost ölkələrin diasporları arasında əlaqələrin yaradılmasını təmin edir;
Müvafiq dövlət orqanının tapşırıqlarını yerinə yetirir.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi dövlət qulluğunda deyil və fəaliyyətini ictimai əsaslarla həyata keçirir.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin təşəbbüsü ilə təqdim olunmuş layihə müvafiq dövlət orqanının rəhbərinin qərarı ilə bu orqana ayrılmış illik büdcə vəsaiti çərçivəsində, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada maliyyələşdirilə bilər.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin təşəbbüsü ilə təqdim olunmuş layihə müvafiq dövlət orqanının rəhbərinin vəsatəti ilə Nazirliklərə və Dövlət Nazirlikləri aparatlarına ayrılmış illik büdcə vəsaiti çərçivəsində, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada maliyyələşdirilə bilər.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi təyin olunduğu ölkənin dövlət orqanları ilə müvafiq dövlət orqanının vasitəçiliyi əsasında əlaqə yaradır.
Müvafiq dövlət orqanının rəhbəri Gürcüstanın diplomatik nümayəndəliyində və ya konsulluq müəssisəsində Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin iş şəraitinin yaradılması barədə qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi müvafiq dövlət orqanının tələbi əsasında vaxtaşırı, ancaq ildə bir dəfədən az olmayaraq öz xərcləri hesabına Gürcüstana gəlib fəaliyyəti barədə hesabat təqdim etməlidir.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin müavinləri ola bilər. Müavinləri vəzifəyə Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin təqdimatı əsasında müvafiq dövlət orqanının rəhbəri təyin edir.
Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin müavini Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsinin tapşırıqlarını yerinə yetirir.
Maddə 14. Diaspor təşkilatları.
Diaspor təşkilatı xaricdə yaşayan həmvətənlə Gürcüstan arasında mədəni və elmi əlaqələrin inkişafını, yerləşdiyi ölkədə gürcü təhsil müəssisələrinin açılmasını, Gürcüstanın dövlət dilinin öyrənilməsi proqramlarının hazırlanmasını, mədəni identikliyinin qorunmasını, birgə layihələrin uğurla həyata keçirilməsini təmin edir.
Reyestrə aşağıdakı göstəricilər daxil edilir:
Diaspor təşkilatının tam adı;
Diaspor təşkilatının hüquqi ünvanı;
Diaspor təşkilatının təsisçiləri barədə məlumat;
Diaspor təşkilatının məqsəd və vəzifələri;
Diaspor təşkilatının yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradıldığını təsdiq edən sənədlər.
Reyestrdə qeydiyyata alınması üçün diaspor təşkilatları aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
Yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis olunmalıdır;
Onların yaradıcılarının ən azı 2/3-ü xaricdə yaşayan həmvətən olmalıdır;
Məqsəd və vəzifələri Gürcüstanın dövlət maraqlarına cavab verməlidir.
Diaspor təşkilatı statusu almaq üçün Reyestrdə qeydiyyat zəruridir.
Diaspor təşkilatı dövlət müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir və müvafiq dövlət orqanının vasitəçiliyi ilə müxtəlif layihə və proqramlarda iştirak edir.
Maddə 15. Keçid müddəaları
Gürcüstan hökuməti bu qanun qəbul olunana qədər qəbul olunmuş qanunverici aktların bu qanunla uyğunlaşdırılmasını, eləcə də bu qanunun müddəalarından irəli gələn müvafiq hüquqi aktların qəbul olunmasını təmin etsin.
Gürcüstan Prezidentindən “Gürcüstanın diaspor məsələləri üzrə fəxri nümayəndəsi barədə əsasnamənin təsdiqi haqqında” 17 sentyabr 2010-cu il tarixli, 761 saylı əmrinin qüvvədən düşmüş elan edilməsi xahiş olunsun.
Bu qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq dövlət orqanı kimi Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən edilsin.
Maddə 16. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu qanun 1 mart 2012-ci ildən qüvvəyə minsin.

Gürcüstan Prezidenti : M.Saakaşvili
Tbilisi
24 noyabr 2011-ci il
№ 5301 – II s


Gürcü dilindən tərcümə edən: FƏXRI VALEHOĞLU-HACILAR
Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı Səfirliyinin 1-ci katibi

ZiM.Az.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: