"AZƏRBAYCAN ANTROPONİMİYASININ ƏSASLARI" - 15

"AZƏRBAYCAN ANTROPONİMİYASININ ƏSASLARI" - 15 MƏDƏD ÇOBANOV

QADIN ADLARI:

AAbad
Abadzər
Abidə
Abilə
Abgül
Abgün
Abhava
Abizər
Abhəyat
Avazə
Avizə
Aqilə
Ağbəniz
Ağbuta
Ağzər
Ağgilə
Ağgül
Ağnaz
Ağnur
Ağca
Adilə
Ana
Anarə
Adızər
Adıgül
Azadə
Azimə
Azərşən
Aznurə
Akifə
Aidə
Ayan
Ayazə
Aybəniz
Ayqabaq
Aydan
Ayəndam
Ayzər
Ayişə
Aygül
Aygün
Ayla
Ayna
Aynaz
Aynişan
Aynur
Ayparə
Aysəba
Aysəfa
Aysənəm
Aytəkin
Aytən
Ayçın
Alagöz
Aləmzər
Aləmə
Aləmgül
Aləmnaz
Aləmnur
Alzər
Alimə
Alma
Almanaz
Almanar
Almagül
Almazər
Almaz
Aliyə
Alnaz
Alnur
Alnurə
Aludə
Amalə
Amilə
Aminə
Arizə
Arəstə
Arifə
Artıq
Arifət
Asimə
Asya
Asudə
Asifə
Atlaz
Afaq
Afiqə
Afayət
Afət
Afətnar
Afətnur
AvətzərB
Bağda
Bağdagül
Bağdasər
Bağça
Bağçanaz
Bağçazər
Badam
Badamzər
Badamnur
Badsəba
Badsəfa
Bakirə
Balaxanım
Ballı
Balzər
Balnaz
Balnar
Balnur
Ballızər
Ballınaz
Ballınur
Banu
Bazilə
Banuzər
Bahar
Baharyaz
Baharnaz
Bahargül
Baxişə
Bəhrudə
Baharnur
Ballınar
Bədirə
Bəyaz
Bəzəni
Bəyim
Bəyan
Bənövşə
Bəstə
Bəsti
Bəturə
Bəhlulə
Bəhiyyə
Bəhruzə
Bikə
Bikəxanım
Bikənaz
Bikəzər
Bikənar
Bikənur
Bikəgül
Bilqeyis
Bilzər
Bilnaz
Brilyant
Büllür
Büllürə
Bircəgül
Bircənaz
Bircənur
Böyükxanım


С


Cabirə
Cavidə
Cəvahir
Cananə
Cavanə
Camalə
Canparə
Cəmilə
Canfəzər
Canfəşan
Cahan
Cahidə
Cahanzər
Cahannur
Ceyran
Ceyhan
Cəmilə
Cəlilə
Cənnət


ÇÇaylı
Çeşmə
Çeşməzər
Çeşmənaz
Çeşmənur
Çəmən
Çəmənzər
Çəmənnaz
Çəməngül
Çəmənnur
Çimnaz
Çiçək
Çiçəkzər
Çiçəknaz
Çiçəknur


DDastan
Dərya
Dəstə
Dəstəgül
Dilab
Dilavər
Dilanaz
Dilanar
Dilanur
Dilarə
Dilaram
Dilbaz
Dilbər
Dildar
Dilzər
Dilkuşa
Dilnaz
Dilnar
Dilnur
Dilnurə
Dilruba
Dilsuz
Dilşad
Dinarə
Durna
Dünya
Dünyaxatın
Dünyaxanım
Dünyaxanı
Dürdanə
Dürrə
Dürtəkin
Dürrü
Dürrüzər
Dursədəf
Dürnaz
Dürdəstə


E


Elvarə
Elza
Elzər
Elmira
Elmzər
Elmnaz
Elmnar
Elmnur
Elnaz
Elnarə
Ellər
Elnurə
Emilə
Eynurə
Ehtişam


Ə


Əbilə
Əbülə
Əqidə
Ədilə
Əzəmət
Əzizə
Əzimə
Əlamət
Əlvan
Əlvannaz
Əlvannur
Əlviyə
Ələviyyə
Əminə
Əminəzər
Əndam
Əntiqə
Ərknaz
Ərknur
Əsmayə
Əsməgül
Əsmər
Əsmirə
Əsmət
Əsmətgül
Əsmənur
Əsli
Əslinaz
Əslizər
Əslinur
Əsmənur
Ətir
Ətirgül
Ətirli
Ətirzər
Ətirnaz
Əfqanə
Ətirşah
Əfsanə
Əcəbnaz
Əcəbnar
Əcəbnur
Əşrəfiyyə

FFazilə
Fatma
Faiqə
Faxirə
Fəvarə
Fənurə
Fərqa
Fərqanə
Fəridə
Fərəh
Fərəhzər
Fərəhnur
Fəridə
Fərzanə
Fərizə
Fəxrəndə
Fəxriyyə
Fidan
Fərizə
Firuzə
Fitnə

GGilə
Gilas
Giləzər
Gilənaz
Gilənar
Gilənur
Gövhər
Gözəl
Gözəlnar
Gözəlzər
Göyçək
Göyçəknar
Göyçəknur
Göyçəkzər
Görüş
Gülab
Gülabi
Gülay
Gülavaz
Gülayə
Gülar
Gülarə
Gülayişə
Gülaləm
Gülara
Gülacar
Gülbadam
Gülbahar
Gülbəyaz
Gülbəniz
Güldəhan
Gülcahan
Gülbəyan
Gülbəzər
Gülbənd
Gülbəs
Gülbəsdi
Gülbəxt
Gülbikə
Gülvəfa
Gülqənd
Gülqönçə
Güldəstə
Güldəhan
Güləbətin
Gülər
Güləsər
Güləfşan
Gülənbər
Güləndam
Gülzada
Gülnaz
Gülzar
Gülzəmi
Gülzəni
Gülzər
Gülzəfər
Gülziba
Gülziya
Gülnaz
Gülyay
Gülyanaq
Gülnar
Gülyetər
Gülgəz
Gülgəsər
Gülgəzər
Güllər
Güllü
Gülmay
Gülmaya
Gülnaz
Gülnar
Gülnara
Gülnisə
Gülnur
Gülnuma
Gülpara
Gülpəri
Gülpüstə
Gülreyhan
Gülrux
Gülsabah
Gülsevər
Gülsədəf
Gülsənəm
Gülsəfa
Gülsəhər
Gülsüm
Gülsün
Gültamam
Gültez
Gültəkin
Gültən
Gülüstan
Gündüz
Gülüş
Gülxan
Gülxanım
Gülxar
Gülxoş
Gülhava
Gülhəyat
Gülçiçək
Gülcöhrə
Gülçin
Gülcamal
Gülcahan
Gülşad
Gülşax
Gülnisə
Gülxanım
Gülcənnət
Gülşah
Gülşəkər
Gülşən
Gülşəhər
Gülzirə
Günay
Gündoğar
Günel
Günəş
Günzər
Günyar
Günnur
Gülkün


HHabilə
Hakimə
Hava
Havazər
Havanur
Havaxanım
Hameydə
Hameylə
Hasilə
Hafizə
Heyran
Həbibə
Həqiqət
Hədəf
Hədəfzər
Hədəfnaz
Hədəfnur
Hədiyyə
Həzinə
Həkimə
Həyat
Həyatzər
Həyatgül
Həyatnaz
Həyatnar
Həyatnur
Həlimə
Həmail
Həmayə
Həmidə
Həcər
Himayə
Hicran
Hökümə
Hökmiyyə
Hökmzər
Hökmnur
Humay
Hümayə
Hürzad
Hüriyyə
Hürnisə
Hürü
Hürxan
Hürxatın
Hüsniyyə


XXavər
Xalidə
Xəlidə
Xallı
Xalisə
Xallızər
Xallınur
Xanzadə
Xangül
Xanı
Xanım
Xanımzər
Xanımyar
Xanımgül
Xanımnaz
Xanımnur
Xariqə
Xatirə
Xatın
Xavər
Xeyransa
Xədicə
Xəzan
Xəzangül
Xəyalə
Xəyalət
Xəyalzər
Xəyalnaz
Xəyalnur
Xəlilə
Xətayə
Xınalı
Xınanur
Xırda
Xırdazər
Xırdanur
Xoşavaz
Xoşqədəm
Xoşdil
Xoşqamət
Xoşəda
Xoşzahir
Xoşsima
Xoştəb
Xoşzəban
Xoşkəlam
Xoşnəva
Xoşiqbal
Xoşnaz
Xoşnəzər
Xumar
Xumarə
Xuraman
Xurma
Xurmayı
Xurmanur
Xurşid

İİqbalə
İlqarə
İqlimə
İzalə
İlhamə
İlnurə
İlşahə
İmanə
İnamə
İnnab
İnnabə
İnsafə
İrşadə
İnnamə
İncə
İncənaz
İncəgül
İnci
İncizər
İncinur
İpək
İpəknaz
İpəkzər
İpəknur
İradə
İsmət
İstək
İstəkli
İrşadə


JJalə
Jaləzər
Jalənaz
Jalənar
Jalənur
Jasmin

K


Kamilə
Kəbirə
Kəklik
Kəmalə
Kəmanə
Kəyanə
Kərimə
Kəhrəba
Kifayət
Kişmiş
Kəbutər
Kövsər
Könül
Kubra
Kürnaz


QQəbilə
Qailə
Qalibə
Qəbulə
Qaragöz
Qaratel
Qalsın
Qaytan
Qahirə
Qədəm
Qədəmzər
Qədəmnaz
Qədəmnur
Qədəmgül
Qələm
Qələmzər
Qələmkər
Qələmgül
Qələmnaz
Qələmnur
Qəmər
Qəmərnaz
Qəmərnur
Qəməriyyə
Qəmərgül
Qəmzə
Qəmzəgül
Qəmzənur
Qəndab
Qənirə
Qərənfil
Qəribə
Qətibə
Qəhər
Qəhərnaz
Qəhərgül
Qəşəng
Qiyamət
Qiyafət
Qiyasə
Qiymət
Qızyetər
Qızgəlin
Qıztamam
Qızxanım
Qızsonu
Qotaz
Qönçə
Qönçəzər
Qönçənaz
Qönçənar
Qönçənur
Qumaş
Qumaşzər
Qumaşnur
Qumru
Qumruzər

LLalə
Laləzər
Lallızər
Laləvar
Lalənaz
Lalənar
Lalənur
Laləxanım
Laçın
Leyla
Leylan
Leylagül
Leylanaz
Leylanur
Leyli
Ləman
Lərzə
Lərzəgül
Lərzənaz
Ləyaqət
Lətafət
Lətifə
Limon
Lilpar
Lütvi
Lütviyyə

M


Mavi
Mavizər
Maviyə
Mavinur
Mailə
Maya
Mayzər
Maygül
Maynaz
Maynar
Maynur
Maral
Matan
Mahirə
Mahizər
Mahnızər
Mahnıyar
Mahnur
Mahpəri
Mahru
Mahruzər
Mahrux
Mehparə
Mehri
Mehmanə
Mehriban
Mehriyə
Mehrizər
Məqamə
Məqsudə
Məqbulə
Mədinə
Məziyyət
Məzhurə
Mənsurə
Mərdanə
Məlahət
Məleykə
Mələk
Mələkzər
Mələknur
Mələksima
Məmləkət
Mənzər
Mənzərə
Mənşura
Mərdanə
Mərzə
Mərziyyə
Məryəm
Mərhəmət
Mərcan
Məsmə
Məsimə
Məsmənur
Məsudə
Məsumə
Məfkurə
Məftunə
Məhbubə
Məhruzə
Məhluqə
Məhparə
Məhsəti
Məhtəbən
Məhnunə
Məşuqə
Mina
Minavaz
Minavar
Minazər
Minənur
Minayə
Minarə
Minə
Minəzər
Minanar
Minənur
Minzər
Mingül
Minaz
Minnar
Minnur
Mirvari
Mirvarid
Mixək
Mixəknaz
Mixəkzər
Mixəknur
Mobilə
Moruq
Moşu
Mötəbər
Muradə
Muncuq
Mübarək
Müqəddəm
Mülayim
Münəvvər
Mütəkkə
Mürəstə
Müslümə
Müşəfərim
Müşgünaz
Müşfiqə

NNabat
Nazanı
Nazbikə
Nazvəfa
Nazandə
Nazanı
Nazilə
Nazimə
Nazgül
Nazlı
Naznurə
Nazirə
Nazpəri
Naztamam
Nazxanım
Naibə
Nailə
Naimə
Nairə
Namidə
Nanə
Nanəzər
Narınczər
Narınc
Nargilə
Nargül
Natəvan
Nasirə
Natiqə
Nafizə
Nahidə
Nahilə
Nəzakət
Nəzilə
Nəzirə
Nəzifə
Nəzmirə
Nənəqız
Nənəxanım
Nərgiz
Nərmin
Nərminə
Nərminaz
Nəbati
Nəvaziş
Nəqqaş
Nəhayət
Nəcabət
Nəsibə
Nəcibə
Niyazə
Nigar
Nigarən
Nisa
Nisə
Nisaf
Nihal
Nişanə
Növrəstə
Nuranə
Nuraləm
Nurbadam
Nurbikə
Nurvəfa
Nurhava
Nurqədəm
Nurqələm
Nurqönçə
Nurdanə
Nurdidə
Nurzəfər
Nurziba
Nuriyyə
Nuryaz
Nurtəzə
Nurgilə
Nurgül
Nurlalə
Nurlana
Nurlan
Nursabah
Nursəba
Nursəda
Nursədəf
Nursəfa
Nursima
Nurcahan
Nuşafərim
Nübar
Nübay
Nüyvər

OOrxanə
Orucə
Osmanə


P


Payzər
Paynaz
Paynur
Pakizə
Pəri
Pakizər
Paknur
Pərvin
Pərvanə
Pərvinaz
Pərzad
Pərixanım
Pəricahan
Pərnaz
Pərşan
Piyalə
Pirayə
Pullu
Pulluzər
Pürrə
Pürsəda
Püstə
Püxtə
Püstəzər
Püstənur
Püsşölə
Portağal

RRaziyə
Razimə
Rafiqə
Rayifə
Ramilə
Raminə
Ramisə
Rasimə
Rasiməzər
Rasimənaz
Rahidə
Rahimə
Rəhimə
Bəhmanə
Rahilə
Rahidə
Rövşanə
Ramizə
Rəfiqə
Rəhimə
Rahibə
Rəvanə
Rəqsanə
Reyzə
Reyhan
Reyhanə
Rəziyyə
Rəisə
Rəna
Rəsmiyyə
Rəfiqə
Rəxşəndə
Rəşadə
Rəşidə
Rəhilə
Rizvanə
Roza
Rövşanə
Röya
Röyət
Rüzə
Ruqiyyə
Ruhəngiz
Ruhiyyə
Rübabə
Ruxsarə

S


Sabirə
Sabitə
Sadiqə
Sayad
Səyalı
Səmayə
Samirə
Sara
Saran
Safurə
Sahibə
Sahilə
Saclı
Sevda
Seyvanə
Sevər
Sevzər
Sevil
Sevilnur
Sevinc
Sevgili
Sevginaz
Sevginur
Sevnur
Seycan
Seyranə
Seylan
Səadət
Səba
Səbanaz
Səbanur
Səda
Səbahət
Səbzə
Səbiyə
Səbinə
Sədaqət
Sədəf
Sədət
Sədəfnur
Sədəfnaz
Sədəfzər
Sədiqə
Səidə
Səyalı
Səhər
Səhərnaz
Səhərnar
Səhərnur
Səyyarə
Səkinə
Səlimə
Səlmi
Səlmiyyə
Səlmizər
Səlminaz
Səlminur
Səltənət
Səma
Səmazər
Səmagül
Səmanaz
Səmanur
Səmayə
Səmən
Səmənzər
Səməni
Səməngül
Səmənnaz
Səmənnur
Səminə
Səmirə
Sənəm
Sənubər
Sərvinaz
Sərvinur
Səriyyə
Səringül
Sərfinaz
Sərmayə
Səfa
Sədaqət
Səfazər
Səfayət
Səfalı
Səfanaz
Səfanur
Sima
Simazər
Simuzər
Sinəzər
Sitarə
Sifayə
Solmaz
Sona
Sübhanə
Sonaxanım
Söhbət
Suğra
Sura
Sultan
Subayə
Sünbül
Sübhanə
Südabə
Sülhiyyə
Sürayə
Sürmə
Sürməzər
Sürmənur
Süsən
Süsənbər
Süsənzər
Sülhiyyə

ŞŞadya
Şaiqə
Şairə
Şakirə
Şamama
Şamaxı
Şahidə
Şəbnəm
Şəmsiyyə
Şahdanə
Şahpərəst
Şahzadə
Şahnaz
Şahzər
Şahidə
Şahinə
Şahmirə
Şahzər
Şahnar
Şahnigar
Şahnur
Şahrud
Şahruz
Şahsənəm
Şahrux
Şahxanım
Şeyda
Şeydazər
Şeydagül
Şeydanaz
Şeydanur
Şəbnəm
Şəbanə
Şəbahət
Şəkər
Şəkərnaz
Şəkərnur
Şəlalə
Şənhəyat
Şərafət
Şərqiyyə
Şərəf
Şərəfzər
Şərəfgül
Şərəfnaz
Şərəfnisə
Şərəfnur
Şərifə
Şərifzər
Şərifgül
Şərifnaz
Şərifnur
Şəfa
Şəfayət
Şəfaver
Şəfaqət
Şəfazər
Şəfanaz
Şəfanar
Şəfanur
Şəfqət
Şəfəq
Şəfəqzər
Şəfəqnaz
Şəfəqnur
Şərafət
Şəfiqə
Şəhla
Şəhnaz
Şəhriyar
Şəhriz
Şikəstə
Şirin
Şiringül
Şirmayı
Şirvanə
Şikarə
Şirzadə
Şirnaz
Şirnur
Şövqiyyə
Şövqizər
Şövqinaz
Şövqinur
Şövkət
Şölə
Şüküfə
ŞükranəTTaibə
Tamam
Tamara
Tamaşa
Tamilla
Tahiyyə
Tahirə
Teybə
Teyurə
Teyyubə
Telli
Tellizər
Tellər
Telnaz
Telnur
Telnurə
Teley
Tezgül
Telşan
Telşən
Tehran
Tənzilə
Tənzifə
Təravət
Təranə
Tərgül
Tərlalə
Tərnur
Tərnurə
Təsvirə
Təsvinə
Təbəssüm
Təzəgül
Təzənar
Təzənur
Təknaz
Təknur
Təknurə
Təmkin
Tənnar
Təntənə
Tənnur
Təhminə
Təhsinə
Təşrifə
Tinatin
Tinəzər
Tinənur
Tinəxanım
Tovuz
Tomiris
Tövsiyyə
Törə
Töhfə
Tofiqə
Toylu
Tubu
Tubuzər
Turan
Turac
Turə
Tutu
Tutuzər
Tukəz
Tükəzban
Tükəznar
Tükəznur
Tünzalə
Türbə
Türkan
Türfə

UUğur
Uğurzər
Uğurnaz
Ulduz
Ulduzə
Umuxanım
Umnisə
Ucar
Ucarnaz
Ucargül

ÜÜlviyyə
Ülviyyət
Ülkər
Ülfət
Ülfətzər
Ülfətnaz
Ülfətgül
Ümman
Ümidə
Üfüqə
Üfüqnaz
Üfüqnur

VVaqifə
Validə
Vahidə
Vasilə
Venera
Vəhilə
Vəzifə
Vəsilə
Vəsmə
Vəsmənar
Vəsmənaz
Vəsmənur
Vəfa
Vəfazər
Vəfanaz
Vəfanar
Vəfanur
Vəfalı
Vicdanə
Vüsalə

YYavər
Yaqut
Yaqutzər
Yazdanə
Yasəmən
Yazgül
Yaztamam
Yaygül
Yaynaz
Yaynar
Yaynur
Yaraşıq
Yargül
Yarnaz
Yasəmən
Yaxşı
Yeganə
Yeninaz
Yusifə
Yenigül
Yetər
Yəmən
Yəmənzər


ZZabilə
Zabitə
Zakirə
Zalxa
Zalxazər
Zambaq
Zahidə
Zahirə
Zeynəb
Zemfira
Zenfira
Zəkiyyə
Zəlminə
Zəminə
Zəmirə
Zəni
Zənurə
Zərvəfa
Zərəfşan
Zərəfşah
Zərziba
Zərri
Zərintac
Zərif
Zərifə
Zəryetər
Zərgül
Zərli
Zərməxmər
Zərmina
Zərminaz
Zərin
Zərnigar
Zərinsə
Zərnişan
Zərnur
Zərpüstə
Zərsədəf
Zərtamam
Zərtəkin
Zərxanım
Zərnigar
Zərəfşən
Zəhra
Zəhrə
Ziba
Zibanaz
Zibazər
Ziyadə
Zibanar
Zibanur
Zibagül
Zivər
Ziyafət
Ziynət
Zilfi
Zilfiyar
Zilfinaz
Zilfinar
Zina
Zinazər
Zinanur
Zinara
Zövqiyyə
Zövqinaz
Zöhrə
Zöhrənaz
Zübeydə
Züleyxa
Zülfiyyə
Zümrüdzər


Bax:
Mədəd Çobanov. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Bakı, 2017, səh. 440-466.

ZiM.Az

.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: