"AZƏRBAYCAN ANTROPONİMİYASININ ƏSASLARI" - 14

"AZƏRBAYCAN ANTROPONİMİYASININ ƏSASLARI" - 14 MƏDƏD ÇOBANOV

ƏLAVƏLƏR

AZƏRBAYCAN ŞƏXS ADLARI


KİŞİ ADLARI:A

Abas/Abbas
Abbasqulu
Abbasəli
Abad
Abadnur
Abdal
Abdulla
Abid
Abyaz
Abgül
Abuzər
Avaz
Avər
Aqibət
Aqil
Aqşin
Ağayar
Ağanur
Ağası
Ağabəy
Ağəli
Ağamalı
Adil
Adilnur
Adıgözəl
Adıgün
Adışirin
Azad
Azim
Azadxan
Azay
Azər
Azgəl
Ayaz
Ayvaz
Aydəmir
Aydın
Aynalı
Akif
Akifyar
Akifnur
Alay
Alaynur
Alqış
Alı
Alagöz
Alim
Allahyar
Almədəd
Alməmməd
Aləm
Aləmşah
Almərdan
Alov
Alovşah
Alovxan
Alpaşa
Altay
Altun
Alşam
Alşan
Alşın
Alşınnur
Alxas
Amal
Amil
Amin
Amir
Aprel
Araz
Aran
Aral
Arazxan
Arazşah
Ariz
Arzu
Arzuxan
Arzuman
Arzumənd
Arif
Arifxan
Arifşah
Arslan
Asəf
Asəfxan
Asəfşah
Asim
Asiman
Asif
Asifxan
Asifşan
Aslan
Aslanpaşa
Atəş
Atəşxan
Atif
Atifcan
Afail
Afətəli
Afat
Afər
Afərim
Afərin
Afiq
Afiqəli
Aftandil
Axund
Aşiq
Aşıq
Aşır
Aşuran


B

Baba
Babaxan
Bababəy
Babək
Baqi
Baqixan
Badam
Bağdad
Bağban
Bağır
Bağırəli
Bağçalı
Banu
Bazil
Bazilxan
Bayram
Bayandır
Balabəy
Balaş
Balaca
Bafalı
Balabəy
Baxış
Baxışəli
Baxışnur
Baxşəli
Baxşı
Baxşınur
Bahadır
Bahəddin
Behrud
Behrudəli
Behbud
Behbudəli
Behbudvəli
Beyrək
Behzad
Bəbir
Bəbirəli
Bədəl
Bədəlnur
Bədir
Bədirəli
Bədirxan
Bəybala
Bəyim
Bəylər
Bəyəli
Bəkir
Bəkirşah
Bərgüşad
Bərşad
Bərşadxan
Bərşadbəy
Bəxtiyar
Bəhlul
Bələd
Bəhlulbəy
Bəhlulxan
Bəhmən
Bəhmənnar
Bəhmanxan
Bəhmannur
Bəhmanşah
Bəhman
Bəhmandar
Bəhruz
Bəhruzxan
Bəşər
Bəşərnur
Bəşərxan
Bəşir
Bəşirəli
Bəşirxan
Bilal
Bilalxan
Bildan
Bilaləli
Binəli
Bircə
Binnət
Binnətəli
Binnətxan
Budaq
Budaqxan
Budaqəli
Buta
Bucur
Bünyad
Bürhan
Bürhanəli

C

Cabbar
Cabir
Cavan
Cavad
Cavanşir
Cavid
Calal-Cəlal
Camal
Camaləddin
Canpolad
Carçı
Cavandar
Cahangir
Cahandar
Cahid
Ceyhun
Cəbi
Cələbi
Cəbrayıl
Cədid
Cəlil
Cəmil
Cəmşid
Casarət
Cəfər
Coşğun
Cövdət
Cümşüd
Cürət
Cünun

Ç

Çərkəz
Çərkəzbəy
Çərkəzxan
Çingiz
Çingizxan
Çoban
Çobanxan
Çıraq

DDağıstan
Dalğın
Danaçı
Daşqın
Dayandur
Dəbir
Dəbirəli
Dəyanət
Dəmir
Dəmirçi
Dərya
Dəryanur
Dərgah
Dərbin
Divanbəy
Dinar
Dinarəli
Dilənçi
Dostu
Dostəli
Durar
Dönməz
Dönüş
Dönüşəli
Dursun
Dursunəli
Dünya


EEyvaz
Eyvazxan
Eymən
Eymənli
Eynəli
Eynəlbəy
Eynəlşah
Eynulla
Eynur
Elbəzər
Elbəy
Elbəyi
Elvar
Eldar
Eldaş
Eldəgəz
Eldəkiz
Eldəniz
Elzər
Elnar
Elman
Elmar
Elmas
Elməddin
Ellər
Ellərxan
Elnar
Elnur
Elsevər
Eltac
Elçan
Elxan
Elyaz
Elçin
Elşad
Erkən
Elşən
Emil
Emilşən
Etiraf
Etibar
Eytiqad
Etimad
Ehtiram
Ehtişam


ƏƏbil
Əbilşən
Əbili
Əbilxan
Əbdül
Əbdülxan
Əbdüləziz
Əbdüləli
Əbül
Əbülxan
Əbülfəz
Əbülfət
Əbulhəsən
Əbulhüseyn
Əbdülşah
Əbdülxan
Əvəz
Əvəzxan
Əqidə
Əqidəli
Ədalət
Əjdər
Əjdərxan
Əzəl
Əzəlşən
Əzəlnur
Ədib
Ədibxan
Əziz
Əzizxan
Əzəmət
Əzim
Əziməli
Əyalət
Əyalətxan
Əyyar
Əyyarşən
Əyyub
Əkbər
Əkbərəli
Əkrəm
Əkrəmşah
Ələkbər
Ələndər
Ələskər
Əli
Əlirza
Əlişah
Əlişir
Əlyaz
Əlləz
Əlövsət
Əlfi
Əlfiəli
Əmən
Əmənşah
Əmircan
Əmrah
Əmrulla
Əmrullah
Ənvər
Əsəd
Əsgər
Əfqan
Əflatun
Əfrasiyab
Əfraz
Əfşan
Əfşar
Əhəd
Əhməd
Əhmədəli
Əhmədxan
Əhsən
Əhsənxan
Əşrəf

FFadil
Fazil
Famil
Faiq
Fariz
Feyzi
Feyzulla
Feysəl
Fədai
Fəqan
Fərid
Fəridəli
Fələki
Fəzahir
Fəzail
Fərəməz
Fərəc
Fərzəli
Fəris
Fərman
Fərhan
Fərrux
Fərhad
Fəttah
Fəxri
Fəşan
Fikrət
Firdovsi
Firuz
Firuzbəy
Firuzxan
Fuad
Fuadəli
Fuadbəy
Fuadxan
Füzuli


GGənc
Gənci
Gəray
Gözəl
Göylər
Göyüş
Güldinar
Gülalı
Güləli
Güləhməd
Gülmədəd
Gülməməd
Gürcüstan
Gülşad
Gülcan
Gülnur
Güloğlan
Gümrah
Gürşad

H


Habil
Haqverdi
Hadi
Halay
Haley
Hakim
Hasil
Hatəm
Hafiz
Haqqı
Hacı
Hacıbəy
Heybət
Heydər
Həbib
Həvəskar
Həzi
Həyat
Həkim
Həmzad
Həmdəst
Həmdost
Həmzə
Həmid
Həmdəm
Həndəm
Həsən
Həsrət
Hətəm
Həşim
Hidayət
Hidayətulla
Hikmət
Hümmət
Hünər
Hüseyn
HüsüXXaqani
Xadim
Xalid
Xalis
Xaliq
Xan
Xanbaba
Xanbala
Xanəli
Xanəhməd
Xanlar
Xançoban
Xanmurad
Xanoğlan
Xasay
Xası
Xasməmməd
Xaspolad
Xafiq
Xeyrəddin
Xeyrulla
Xeyirxah
Xəzər
Xəyyam
Xələddin
Xələf
Xəlid
Xəlil
Xəndan
Xətai
Xıdır
Xosrov
Xoşgəldin
Xoşbəxt
Xuda
Xudayarİ


İyanə
İyanət
İbad
İbadnur
İbadət
İbayət
İbrahim
İbrət
İqamət
İqbal
İqrar
İdris
İzdiham
İzzət
İkram
İlqar
İlqam
İlqəm
İlğım
İldırım
İlzər
İlyaz
İlyas
İlyay
İlkin
İlnur
İlham
İltimas
İlşad
İlşən
İmdad
İmam
İmaməli
İman
İmanəli
İmran
İnam
İntiqam
İnayət
İnayətulla
İnsaf
İnfan
İrşad
İsabala
İsabalı
İsaq
İsfahan
İsmət
İskəndər
İsrafil
İsfəndiyar
İfrat
İftixar
İxtiyar
İfaq

KKazım
Kain
Kamal
Kamalxan
Kamalnaz
Kamil
Kamıl
Kamilnur
Kaman
Kamandar
Kamanzər
Kamran
Kaşif
Kanboy
Katib
Keyvan
Kəyan
Kəmyab
Kənan
Kəlam
Kərəm
Kərim
Kəramət
Kişvəri
Kişi


QQabil
Qabilxan
Qadir
Qadirəli
Qadirxan
Qail
Qanlı
Qantural
Qailxan
Qalib
Qalibşah
Qacar
Qasım
Qafqaz
Qafar
Qafarəli
Qeyrət
Qeyrətəli
Qeysər
Qeysərxan
Qəbul
Qəbulbəy
Qədəm
Qədəmşah
Qədəmli
Qədim
Qədimxan
Qəşim
Qəşimxan
Qəşəm
Qədir
Qədirəli
Qəzənfər
Qəlbinur
Qəmgüsar
Qənbər
Qəndil
Qərib
Qəribxan
Qəhər
Qəhərxan
Qəfa
Qəfabəy
Qəfaxan
Qəşəm
Qəşəməli
Qiyaməddin
Qiyas
Qiyasli
Qiyasəddin
Qismət
Qismətdin
Qılman
Qılmanəli
Qorxmaz
Qoca
Qocaəli
Qoşqar
Qoşun
Qövsi
Qurban
Qurbanəli
Qubad
Qubadəli
Qulam
Qulaməli
Qurban
Qurbanağa
Qüdrət
Qüdsi
Qürur
QürürluLLaçın
Laçınzər
Lətif
Lütfəli
Lütfi
Lütfiyar
Loğman


MMaqsud
Mail
Malik
Manaf
Mansur
Mayıs
Mayor
Mahal
Mahir
Mahmud
Mehbalı
Meyrəm
Mehvər
Mehdi
Mehman
Mehmandar
Mehmanzər
Mehmanyar
Mehrab
Mehralı
Mehrac
Məqam
Məqsəd
Məqsud
Məqbul
Məğrur
Mədəd
Məlik
Mətləb
Məzahir
Məzhur
Məmməd
Məmmədəli
Məmmədxan
Mənsur
Mərd
Mərdan
Mərdanə
Mərdanət
Mərəkə
Mərkəz
Mərifət
Məsim
Məsud
Məsum
Məftun
Məharət
Məhər
Məhərrəm
Məhzun
Məhyəddin
Məcid
Məcnun
Məşkür
Məşuf
Midhəd
Mikayıl
Minasaz
Midhəd
Mikayıl
Minasaz
Minbəy
Miqdar
Minyaşar
Minzər
Minhəd
Minbəşər
Mirəli
Mirzə
Mirsəyyaf
Misir
Mobil
Molla
Mövlud
Mövsum
Möhsün
Möhtəşəm
Mufan
Munis
Murad
Muraz
Muradəli
Murtuz
Mübarək
Musa
Mustafa
Mutu
Murad
Muxtar
Muxtarxan
Müslüm
Müsəlli
Mübariz
Müqabil
Müqzər
Müqtədir
Müzahir
Müzəyyət
Mülazim
Müzəffər
Mümtaz
Münasib
Mürsəl
Mürşid
Mürtəzə
Müseyib
Müslüm
Müştaq
Müşfiq
Müştat

NNağı
Nadim
Nadir
Nazim
Nazir
Naib
Nail
Namaz
Namiq
Namizəd
Nərbala
Nurbala
Naseh
Nasir
Natiq
Nahid
Nahir
Nemət
Nəbi
Nəğmət
Nəğməkeş
Nəzər
Nəriman
Nəroğlan
Nəsib
Nəsimi
Nəsir
Nəsrəddin
Nəsrulla
Nəcəf
Nəcib
Niyaz
Niyazəli
Niyazi
Niyaməddin
Nizam
Nizaməddin
Nizami
Nihad
Novruz
Nofər
Nofəl
Növrəs
Nuralı
Nurəli
Nurbala
Nurlan
Nurqələm
Nurdərya
Nurəfşan
Nurəhməd
Nuru
Nurşad
Nüsrət

OOvqat
Ovçu
Oqtay
Oğlangərək
Ordu
Orduxan
Oruc
Orucalı
Orucəli
Orxan
Orxanəli
Osman
Osmanəli


ÖÖzbək
Övliya
Ömər
Ömərəli
Ötkəm
Ötkün
ÖtkünəliPPənah
Pərvan
Pərvaz
Pərvər
Pərvin
Pərviz
Piri
Polad
Prim
Pünhan
Püravaz
Pürşan
Pürşövq
Pürvüqar
Pürşəfəq

RRaqif
Razi
Razil
Razim
Ravis
Razin
Ramazan
Ramiz
Ramis
Ramil
Ramin
Rasim
Rasif
Rauf
Rafiq
Rahib
Rahid
Rahim
Rəhim
Rəsul
Rəfi
Rəhman
Rəcəb
Rəşad
Rəşadət
Rəşid
Rza
Rizvan
Rövşən
Ruzqay
Ruslan
Rüstəm
Rüfət
Rövnəq


SSabir
Sabit
Sabitnur
Sabsay
Səbuhi
Sədarət
Sadiq
Sadıq
Saib
Sakit
Salam
Saleh
Salman
Samir
Sani
Sarvan
Sahib
Sahil
Seyvan
Seyid
Seyidəli
Seyqun
Seymur
Seyran
Seyfalı
Seyfəddin
Seyfi
Seyfulla
Selman
Səbzəli
Səbri
Səda
Sədi
Səid
Sədr
Sədrəddin
Səyəvuş
Səyyad
Səyyar
Səyyaf
Səyyah
Sərəddin
Səladdin
Səlim
Səməd
Sənan
Sərvər
Sərhəd
Sərdar
Sərxan
Sərraf
Səttər
Sərrac
Sərvər
Sərkar
Sərkər
Səttar
Səttər
Səfdər
Səfər
Səhhət
Sidqi
Sirəc
Soltan/Sultan
Söhrab
Surxay
Sübhan
Sübhi
Süleyman
Süruri
Sücayət


ŞŞaban/Şəban
Şadman
Şadan
Şadkam
Şaiq
Şair
Şakir
Şamil
Şamo
Şahbaz
Şahid
Şahbəddin
Şahvələd
Şahverdi
Şahgəldi
Şahsuvar
Şahin
Şahlar
Şahmar
Şahmir
Şəbih
Şəmistan
Şəmsəddin
Şəmsi
Şəmşir
Şərif
Şəfi
Şəhamət
Şəhbaz
Şəhriyar
Şikar
Şiraz
Şiraslan
Şirvan
Şirəddin
Şirəli
Şirzad
Şiroğlan
Şirxan
Şövqi
Şükür
Şükrü
Şükran
Şücaət


TTağı
Taib
Taleh
Talıb
Tanrıverdi
Tayfa
Tamerlan
Tamı
Tarzan
Tarzən
Tariyel
Tahir
Tapdıq
Tağdır
Tacir
Tatoy
Teyyub
Teymur
Teynur
Təbriz
Təvəkkül
Tələt
Təyyar
Təhmasib
Təhsin
Təzahür
Təşrif
Tovuz
Toğrul
Tofiq
Turab
TürfəxanUUğuz
Uğur
Uğurlu
Uğurbəy
Uğurxan
Uğuryar
Umud
Umudxan


ÜÜzeyir
Ülvi
Ümid
Ümidbəy
Ümidxan
Ümidkah
Ümman
Ümmət
Ürfan

VVaqif
Vazeh
Valeh
Valid
Vahidəli
Varolsun
Varis
Varisəli
Varisxan
Vasif
Vasifxan
Vahid
Vahidəli
Veys
Veysəl
Vəysəli
Veysxan
Vədadi
Vəkil
Vəkilxan
Vəzir
Vəzirxan
Vəzirbəy
Vələd
Vələdəli
Vəli
Vəlixan
Vəfa
Vəfalı
Vəfadar
Vəhab
Vəhabxan
Vidadi
Vidayət
Vilayət
Vicdan
Vitamin
Vurğun
Vüqar
Vüqarbəy
Vüsal
Vüsalbəy
Vüsalxan
Vüsət
VüsətbəyYYavər
Yaqub
Yadigar
Yalçın
Yanar
Yarəli
Yasəf
Yasin
Yaşar
Yeynək
Yədulla
Yəhya
Yılmaz
Yolçu
Yunus
Yusif
Yüzbəy
Yüzxan

ZZabil
Zabit
Zabitəli
Zair
Zairəli
Zakir
Zaman
Zamanəli
Zahid
Zahir
Zeynal
Zəbi
Zəka
Zəkalət
Zəki
Zərgər
Zərrər
Zərdab
Zəfər
Zəfərəli
Ziya
Ziyalı
Ziyabəxş
Ziyad
Ziyadar
Ziyalət
Ziyarət
Ziyanur
Ziyatay
Ziyapaşa
Ziyəddin
Zilqəm
Zirvə
Zövq
Zöhrab
Zülfüqar


Bax:
Mədəd Çobanov. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Bakı, 2017, səh. 414-439.

ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: