NƏRİMAN (Həsən) İBRAHİMXƏLİL OĞLU SƏMƏDOV (1940)

NƏRİMAN (Həsən) İBRAHİMXƏLİL OĞLU SƏMƏDOV  (1940) NƏRİMAN
(Həsən)
İBRAHİMXƏLİL OĞLU
SƏMƏDOV

(1940)

Nəriman (Həsən) İb­­rahim­xəlil oğlu Səmədov 10.12.1940-cı il­də qədim Başkeçid (indiki Dma­ni­si) rayonunun Hü­seyn­­kəndində ana­dan olub.
1955-ci il­də kənd 4-illik məktə­bini bitir­dik­dən sonra Tiflis şəhərində təhsilini da­vam etdirib.
Orta məktəbi bitirdikdən son­ra, 1961-ci ildə hərbi xid­mə­tə çağrılıb və 1964-cü ildə əs­­­kərlik xid­mətini başa vur­ub.
Əskərlik xidməti döv­ründə Sov. İKP sırala­rına daxil olub.
1964-cü ildə Tif­­­­lis şəhərində Elektirik-qay­­naqları zavodunda çilingər ki­mi iş fəaliyyətinə baş­layıb. İş yerindən Tiflis Politexnik ins­ti­tu­­tu­nun hazırlıq şöbə­sinə limit almışdır.
1967-ci ildə Odessa şəhərinin M.V Lomonosov adına Po­litexnik institunun Mexanika fakultəsinin qiyabi şöbəsinə qə­bul ol­muş­dur.
Həm partiyaçı olduğu üçün, həm də tə­lə­bə olduğu üçün zavod partiya kommitəsi sədrinin müa­vini işləmişdir. İşləyə-işləyə Partiya məktəbinin axşam şö­bə­sin­də oxumuş və oranı qurtardıqdan sonra 3-aylıq hər­bi çağ­rışda olmuş və leytinant rütbəsi almışdır. 3-cü kurs­dan ix­tisasına uyğun ola­raq mühəndis-texnoloq vəzi-fəsin­də ça­lışmışdır.
1971-ci ildə E.Şeverdnadze hakimiyyətə gəldiyi vaxt S.M.Ki­­rov rayonunun Raykom Partiyasının sədri B.Z Bar­si­kov gön­dəriş verərək 1972-ci ildə Cinayət-Axtarışları şö­bə­sinə leyte­nant rütbəsində müfəttiş vəzifəsində işə başla­mışdı.
1974-cü ildə Tiflis şəhəri dəmiryolunda leytinant rüt­bə­sində işə göndərilmişdir.
1978-ci ildə baş leytinant rütbəsində Avtomobil Yol-ları maşın oğrüları axtarışı şöbəsinə göndərilmiş, 1985-ci ilə kimi işləmiş kapitan rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin dövrdə Rostov şəhəri Milis Akademiyasında qi­yabi təhsil almışdır. Sonra DİN-in Cinayət Axtarışları şö­bəsi Baş Mü­fəttişi vəzi­fəsində çalışmışdır.
Orada bir müd­dət işlədikdən sonr mayor rütbəsində İxtisaslaşmış-nəza­rət şöbəsi rəisinin müavini vəzi­fəsində işləmişdir.
1990-cı ildə OMO-na rəis müavini göndərilmişdir.
1991-2005-ci illərdə Osetiya və Abxaziya müharibələrinin işti­rak­çısı olmuş və Podpolkovnik rütbəsinə qədər yüksəl-mişdir.

2005-ci ildən Polkovnik rütbəsində təqaüdə çıxmış, hal-hazırda təqaüdçüdür.
İşlədiyi müddətdə yaxşı işlədi-yinə görə müxtəlif fəxri fərmanlar, müharibə iştirakçısı, əmək ve­­teranı və s. medalları ilə təltif edilmişdir.

1968-ci ildə mərhum Gülər xanımla ailə qurmuş, 3 övladı (2 oğlu, 1 qızı), 6-nə­və­si vardır.

Bax:
Müşfiq Borçalı. "Sazlı-Sözlü Borçalı",
II cild. Bakı, 2015.

ZiM.Az
.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: