Mirəli Abbas: İSLAM DİNİ

Mirəli Abbas: İSLAM DİNİ Mirəli Abbas - 1950-ci il iyulun 2-də Ağsu rayonunun Şahbəyli kəndində dünyaya göz açıb. Tam orta təhsillidir. Şair öz bacarığı nəticəsində hərbi sirlərə, astronomik elmlərə, Qurani-Kərimə, islamşünaslıq elminə, əxlaqi-nasirə yiyələnib. Uzun müddət Neft daşlarında, sonra DİN-nin orqanlarında və Ağsu rayonda Su-meliorasiya idarəsində çalışıb. Hazırda təqaüdçüdür. Müdrik kəlamlar və gözəl qəzəllər müəllifi kimi tanınır. 6 kitab müəllifidir. AYB-nin və AJB-nin üzvüdür.
"Atatürk", “Zirvə” və "Qızıl qələm" mükafatları laureatıdır.


Biz də Mirəlli Abbasa yeni-yeni uğurlar arzulayırıq!..

ZiM.AzİSLAM DİNİ

İslam dini millətini, dövlətini, torpağını, əxlaqını, paklığını, gözəlliyini, ədəb ərkanını, qeyri millətlərlə dostluğunu, hərtərəfli nizam qaydalarına tabe olan, dövlətçilik hüququna üstünlük verən, sınaqdan keçirilmiş dünya tərəfindən qəbul olunmuşlardandır. Bu gözəllikdən ən şərəflisi Azərbaycandır. Ona görə ki, Azərbaycan bayrağının üstündə göy, yaşıl, qırmızı rənglər vardır. Qırmızı rəng bizdə paklığı, dövlətçiliyi, vətəni, əxlaqı qorumaq kimi götürülmüşdür. İslam ölkələrində bu göstərici ən yüksək səviyyədə Azərbaycan bayrağında cəmlənib, qəbul olunmuşdur. Bunun da əsasında əsaslara söykənən tarixi əsaslar vardır. Kimlərəsə sual versən Məhəmməd Peyğəmbər hansı millətdəndi, çoxu deyəcək ərəb. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ərəb millətindən heç bir peyğəmbər olmayıb. Bütün peyğəmbərlər türk məşəli millətlərə məxsusdu. Ona görə islamçılıq rəmzi olan Azərbaycan bayrağında cəmlənib.


Türkçülük, islamçılıq, müasirçilik bayrağın götürüləndən bu günə qədər onu müasirləşdirək, İslamı qoruyaq, dünyaya çatdıraq. İslam qanunundan Avropa alimi Karl Marks dəyər, qiyməti lazımı şəkildə Kantal əsərində göstərmişdir. Quranı düzgün dəyərli Allaha bağlı kitab olmasını on doqquzuncu əsrdə Kazıbəyov rus dilinə, alban dilinə, fransız dilinə tərcümə olunub. Olunmasına layiqli təcrübəçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Sual olunur nə üçün Quran ərəb dilində birinci dəfə çapdan çıxıb? İbrahim peyğəmbərdən başlayıb. Peyğəmbər Rəsulullaha qədər bu beş yüz arada dövrdə dünyaya gələn peyğəmbərlər hamısı İbrahim nəslindəndir. Peyğəmbər Rəsulullad da onlar Quranı ərəb dilində çapdan çıxardıblar ki, ərəblərdəki olan tayfalar bir-birlərini qırmasın, başqa millətlərə zərər yetirməsin. Onların üç yüzdən artıq büt Allahını inanc gətirən insanlar o yaratdığı bütü Allah edir ona sitayiş edirlər. İnancları ayrı olduğu halda bir-birinə düşmən kimi baxır, qırğınlar salır. Ətrafda olan insanlara zərər vururdular. İnsanların xilaskarı olan peyğəmbər Rəsulullah gözə görünməyən Allahın vəhlərin onlara çatdırıb kim İslam dininə bağlansa o məninm hümmətimdi.

Bütün peyğəmbərlər İslam dininin peyğəmbərləri İbrahim, Yaqub, İsaq, Yunus, Davud, Yusif və başqaları haşimilərdəndi. Qüreyiş tayfasına məxsusdu. Hazırda Dağıstanda qüreyişlər çox yaşayır. Peyğəmbər nəslindən olan qüreyişlər Azərbaycanda seyidlərdir. İmam Hüseyn ağanı ərəblər şəhid edəndən sonra bütün peyğəmbər Rəsulullahın nəsili Cənubi və Şimali Azərbaycandadı. Bunlar elmi, təhsili İranın Qum şəhərində və Özbəkistan, Səmərqənd şəhərlərində tam dini Qurani-Kərimi, İslamşünas və əxlaqi nasirə elmlərinin sahibi olmuşdu. Bu min beş yüz ildə türk dünyasının tərkibində fəaliyyət göstərmişdi. Elmi, savadı olan seyidlər tanınmaq üçün adının başında Mir və Ağa ləqəbi işlədilmişdir. Onlar el ağsaqqalı kimi fəaliyyət göstərmiş dəyərli tədbirləri ilə fərqlənmişdir. Onlar tək peyğəmbərin öz nəsli ilə bərabər Davudun, Yaqubun, Eyyub peyğəmbərin, Yusif peyğəmbərin, bir sözlə, İbrahim nəslindən olan peyğəmbərlərin nəsili Azərbaycanda və türkdilli ölkələrdə yaşayır.


Bəzi insanları çaşqın salan nədir? Məsələn peyğəmbər Rəsulullah hər bir milləti özünə, dininə bağlamaq üçün söyləmişdir. Mən sizin peyğəmbərinizəm. Allahın birliyinə hörmət edin. Allah gözəgörünməzdi. Bütxanaya bağlı insanlar kimdir. Hər bütü bir yalançı peyğəmbəri vardır.
Onlar bütü Allah adlandırır. Onun sayəsində pul, gəlir əldə edir. Yalnız öz mənafeyinə çalışan bütxana sahibləri olublar. Məsələn Zərdüş, onun da geniş məlumatı var. Makedoniyalı İsgəndər onu hissə-hissə doğratdırıb, balıq yemi etdirib dənizə atdırmışdı. Hazırda Zərdüşlüyə meyl edənlər onlar Zərdüşün kim olmasından xəbəri yoxdur. Zərdüşün sehirbazlıq, cadugərlik edən, Allaha şərik çıxanlardır. Din altında İslam ölkələrində İranda, İraqda, Türkiyədə, hətta rus torpağında yaşayan insanları terror hazırlayır. Ailələri dağıdır, özlərini Allaha köməkçi kimi göstərir. Onlar təbliğində insanlara bəxt açır, ruzi verir, iş yerləri düzəldir. Onların heç bir oğlanları yoxdu, qızları köçürsün. Heç bir zavodu, fabriki yoxdu. Hətta dövlət işlərinə qarışır. Kim ələ alsa onu tərifləyir, ələ alır, qəddar bir insan yetişdirir. Beləliklə o hər bir sahədə bütün işlərə onlar baxmalı, hətta Allah köməkçisi kimi fəaliyyət göstərir. Qırqız yazıçısı Çingiz Aytimatov Manqurtlar əsərində geniş yer verərək yazıb yaratmış. Türk dünyasını manqurt edən onların taleyini məhv edənləri düzgün göstərmişdir. Qədim mənfur qalığı olan bu iyrənc şeytanı əməllərin qarşısı alınmaq üçün yazıçı fikrini bildirmişdi. Bəhabiçilikdə buna oxşar bir şeytani fikirdir. Büthanə sahibi Vahib peyğəmbərə düşmən kəsilərək öz bütxanəsinə əldə saxlamaq məqsədi güdərək özünü peyğəmbər elan etmişdir. Ətraf bütxanələri Məhəmməd peyğəmbərin üstünə qaldırmış və hətta hakimiyyət əlinə keçəndən sonra İmam Həsəni, İmam Hüseyni şəhid etdirmişdir. Məsələ burasındadır ki, İmam Hüseyn şəhid olsa da öz İslam dinindən əl çəkməmişdi. Din əxlaq, paklıq, qardaşlıq yolunda gətirdiyi atasının tapşırığını yerinə yetirmişdi. İslam birinci şəhidi kimi qəbul olunmuşdu. Bu hadisədən sonta Bağdada dini konfrans keçirdilərək Qurani Kərimin Allah kəlamı olması təsdiq olunmuşdu. İslamı qəbul edənlər üstünlük təşkil edərək bir neçə məktəb açaraq alimlər yetişdirmişdir. Onların bütün fəaliyyəti əxlaq, paklıq, millətə düzgün, böyüklük etmək bu məsələlər dövlət qanununda da qəbul olunmuşdur. İslam dininin bütün qanunları dövlət qanunu kimi qəbuldu. Məsələn haramxorluq olmaz, yalan danışmaq olmaz. Böyüyə hörmət görməyə qayğı, qocaya, şikəstə yardım, yol çəkmək, körpü salmaq alveri ədalətli, bahaçılığa yolı verilməz, torpağı insanlara bərabər bölmək, gəlir vergisini müəyyən qismdə götürülməlidir. Mənim həyat təcrübəmdə görürəm İslam dini yer üzündə axırıncı və əvvəlinci bir dənə təmiz ümiddir. Bir sözlə ədalət qanundu. Müsəlman ölkələri dövlət tərəfində bu dini qorunmalı onu təbliğ edən kadrlar yetişdirməlidir. Din altında olanlar molla yetişməməlidir. Hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev dinə böyük qayğı göstərərək Azərbaycanda olan İnanılmış ziyarətgahları lazımı köməklik göstərərək onların məqbərələrini təmir etdirmişdir. Hətta bir müsəlman kimi Kərbəlanı, Məkkəni ziyarət etmişdir. Onların müqəddəs olmasını göstərmişdi. Onu əvəz edən İlham Əliyev tapşırığını yerinə yetirmişdir.
Ziyarət edib, Kərbəladan, Həccdən gətirdiyi Quranı Ağdam məscidinə qoyub, özü-öz razılığı ilə Allaha ibadət etməyi tövsiyə etmişdir. Bundan öncə on səkkiz on doqquzuncu ildə Batiqana getmiş, peyğəmbərə İslama cizgi çəkənlərə o narazılığını bildirmişdir ki, peyğəmbərə cizgi çəkmək ifşa etmək olmaz. Bu peyğəmbərə böyük hörmətdi.

Amma təzə bir məsələ meydana çıxıb, din peyğəmbər əleyhinə çıxış edənlər Zərduşlar Azərbaycanın daxilində özünü göstərməkdədi. Bunların başında sehirbazlar çornu maqiya kitabı olanlar rus və erməni pərəstişkarları durur. Mən millətimdən alimlərdən əsl dinini, əxlaqını qoruyan insanlara xahiş edirəm. Şeytan, İblis kitabı ilə məşğul olanlar harda nə varsa öz narazılığını bildirsin. Yazıçılar və şairlərimiz qardaşlıq dini dövlət qanunu olan islamı qorusun onun keşiyində dursun. Xalqı başa salmaq üçün geniş yazılarlar düzgün çıxış etsin. İslam dininin sahibi elə bizik. Füzuli Kərbəlada özünü dəfn etdirib. Nəfsim pak mənəm deyərək haqq Hələbdə özünü dinsizlərə soydurub. Əmir Teymur Davudu Əsəbistandanm çıxardıb Səmərqəndə gətirib. Sizin içinizdə peyğəmbər qəbri ziyarətgahı olmaz deyərək bu göstəricilər yerində idi. Peyğəmbər Türk və Azərbaycanlıların soy-köküdür.

Bizim ədəbiyyat tariximiz İbrahim peyğəmbərdən başlayır. Allahdan vəh gələn adları Quranı Kərimə düşən peyğəmbər hamısı İslamı qurub təmin edən peyğəmbərdir. Məsələn Şıx Eyyub da peyğəmbərdə Azərbaycanda yaşamış və nəslindəndir. Ziyarətgahı da bizim torpaqdadı. Həzrəti Çərçüz peyğəmbərdə Beyləqanda bu da Türk məşəlidir. Ərəb olsaydı burada dəfn olunmazdı. Bu torpaqda qəbirləri varsa, əyani göstəricidir. Ümumiyyətlə dünyanı birliyə qardaşlığa, Allaha inanmağı azərbaycanlılar və türk məşəli millətlər tərəfindən meydana gəlmiş hazırdadı.

Türkan birliyinin yaranması təsdiq etmişdir. Türk məşəli qazaqlarda türkmən özbəklərin adının başıdır. Mir sözü göstərir ki, biz sülhsevər böyük bir millətin Ulu Öndərin adında üç imamın başında sözü peyğəmbər nəslindən olmasını göstərir. Heydər Əliyev Əlirza oğlu soy-kökünü özündə saxlayan Azərbaycanın babalarıdır Əli Məhəmməd Salavatulla kimi Abubəkir Osman və imamlar kimi şəhid olarıq, Vətəni heç kəsə vermərik. Qarabağ Azərbaycanda mən bir ağsaqqal yazıçı kimi millətimə, dövlətimə türk dünyama müraciət var. Prezidentimiz dəyərli tapşırığı ilə üç gün matəm elan olsun. Bu üç gün müddətində İmamlara və şəhidlərə birlikdə ehsan verilsin. Azərbaycanın ətrafında birləşən İslam qardaşları da bunu qəbul edər. Biz keçmiş şəhidləri yad edərik. Hətta bu otuz ildə olan şəhidlərimizi də. Çox sağ olun.

Mirəli ABBAS,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
şair-publisist


ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: