Faiq Namazov (Darbazlı)

 Faiq Namazov (Darbazlı) BDU-nun baş müəllimi, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:


1972-ci il iyunun 13-də Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayonundakı Darvaz kəndində anadan olub.

1979-1989-cu illərdə Bolnisi rayonundakı Darvaz kənd orta məktəbində oxuyub.

1989-1994-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1995-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəidir, üç övladı var.


İş telefonu: (+994) 12 510 33 56

e-mail: neikoos@yahoo.com


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI:

1989-1994, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1995-1998, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2001, f.-r.e.n., «Uzun dalğaların simmetrik requlyarizə edilmiş bir sinif yarımxətli tənlikləri üçün bir ölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

2007-h/h ,baş müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU 1995-2007, müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Riyaziyyatın tədrisi üsulları, Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları

21 elmi məqalənin, 4 proqramın və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Diferensial tənliklər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Akademik A.C.Hacıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş konfransda çıxış edib
«Qarışıq tip tənliklər və analiz və informatikanın yaxın problemləri» Beynəlxalq konfransda çıxış edib. Nalçik-Elbrus
Gəncə Dövlət Universiteti, «Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər» Beynəlxalq konfransında çıxış edib.

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

Исследование решения почти всюду многомерной смешанной задачи для полулинейных уравнений длинных волн.-Тезисы научной конференции «Теоретические и прикладные задачи операторных уравнений»посвященной 75-летию члена кор. НАНА, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной Премии, д.ф.м.н, профессора Я. Дж.Mамедова. Баку, 2006г., с.137
Исследование одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных симметрично регуляризованных уравнений длинных волн.-Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. BDU, 25 oktyabr 2007-ci il, s.155
Təlim prosesində yaradıcı təfəkkürün inkişafı.-AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Q.T.Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı, 17 dekabr 2007-ci il.
Исследование одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений длинных волн. Материалы Международного Российско-Азербайджанского симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатик» и ВЫ Школы молодых учёных «Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа и информатики», Нальчик-Эльбрус, 2008г., с.167-169
О сушествовании в малом классического решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных псевдогиперболических уравнений четвёртого порядка. Материалы Республиканской научной конферен., посвящённой 85-летнему юбилею Г.А.Алиева. Баку, Изд-во БГУ, май 2008 г., 116-118
Исследование решения почти всюду одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений длинных волн. Gəncə Dövlət Universiteti, "Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər" Beynəlxalq konfransının materialları, Gəncə-2008, s.42-46
Исследование классического решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений длинных волн. Тезисы Межд.конфе-ренции по математике и механике, посвя-щённой 50-летию Института Математи-ки и Механики НАН Азербайджана,Баку-2009, с.301-302
Riyaziyyatın tədrisi prosesində tərbiyəvi işlər və məsələlərin rolu. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemləri» adlı beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2009, s.267-270
Bir sinif dördüncü tərtib xətti diferensial tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələsinin tədqiqi. BDU-nun 90 illik yubil. həsr olunmuş tələbə, magistrant, aspirant və gənc tədqiqatçıların «Riyaz.və mex-nın aktual problemləri» adlı elmi konfr.mater., Bakı,2009,s.80-82.
Исследование решения почти всюду одномерной смешанной задачи для одного класса нелинейных дифференциальных уравнений пятого порядка. БДУ-нун 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш тялябя, маэистрант, аспирант вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя мех-нын актуал проблемляри» адлы елми конфрансынын материаллары, Бакы,2009,с.82-84.
О классической разрешимости одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений длинных волн. Тезисы Международной конференции «Спектральная теория и её приложения», посвящённой 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова, Баку, 17-19 марта 2010 года, с.341-343.
Исследование классического решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений длинных волн. Материалы Международной конференции, посвящённой 80-летию члена-корреспондента АН Азербайджана, профессора Я.Дж. Мамедова, Баку, 2010, декабрь.
Müxtəlif üsullarla isbat olunan düsturların təlimdə rolu. Тезисы Международной конференции, посвящённой 80-летию члена-корреспондента АН Азербайджана, профессора Я.Дж.Мамедова, Баку, 2010, декабрь
Исследование методом Фурье классического решения одномерной смешанной задачи для полулинейных гиперболических уравнений второго порядка. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riya-ziyyat və mex-nın aktual problemləri» adlı elmi konfransının materialları, Bakı, 2010, s.84-85.
Исследование периодического по времени обобщённого решения многомерной краевой задачи для нелинейных гиперболических уравнений. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mex-nın aktual problemləri» adlı elmi konfransının materialları, Bakı, 2010, s.85-86.
Исследование решения почти всюду многомерной смешанной задачи для нелинейных уравнений длинных волн. «Funksional analiz və onun tətbiqləri» adlı akademik Z.İ.Xəlilovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2011, s.349-355.
Boloniya prosesində ali təhsilin keyfiyyəti. «Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ» adlı Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2011, s.457-460.
Исследование периодического по времени решений многомерной краевой задачи для нелинейных гиперболических уравнений. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransının materialları, Bakı, 2011, s.97-99.
Исследование классического решения одномерной обратной краевой задачи для нелинейных гиперболических уравнений второго порядка. Tələbələr, magistrant-lar,aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riya-ziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransının materialları, Bakı, 2011, s.102-103.
Исследование методом Фурье решения почти всюду одномерной смешанной задачи для полулинейных гиперболических уравнений второго порядка. Tələbələr, magistrant-lar,aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riya-ziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransının materialları, Bakı, 2011, s.100-102.
О единственности классического решения многомерной смешанной задачи для нелинейных уравнений длинных волн. «Funksiyalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri» adlı akademik İ.İ.İbrahimo-vun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 257-259
Исследование решения почти всюду многомерной смешанной задачи для нелинейных уравнений длинных волн. Tələbə, magistrant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2012, s.149-154.
Исследование существования в малом решения почти всюду многомерной смешанной задачи для нелинейных уравнений длинных волн. Tələbə, magistrant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2012, s.154-158.
İkinci tərtib qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün birölçülü tərs sərhəd məsələsinin tədqiqi. Tələbə, magistrant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konf. materialları, Bakı, 2012, s.159-160.
Yüksək dərəcəli cəbri tənliklərin həlli üsulları haqqında. Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, s.199-201.
Qiymətləndirmə və mühakimə üsulu ilə triqonometrik tənliklərin həlli. Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, s. 201-204.
Bir sinif dördüncü tərtib xətti diferensial tənlik üçün birölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi. Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, s. 204-207.
Yüksək dərəcəli cəbri tənliklərin həlli üsulları haqqında. Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, s.199-201.
Qiymətləndirmə və mühakimə üsulu ilə triqonometrik tənliklərin həlli. Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, s. 201-204.
Bir sinif dördüncü tərtib xətti diferensial tənlik üçün birölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi. Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, s. 204-207.

KİTABLAR:

Riyaziyyatın tədrisi üsulları.- Dərs vəsaiti, Bakı,2008, 11,5 çap vərəqi
Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.- Dərs vəsaiti, Bakı,2008,18 çap vərəqi
Методика преподавания математики. Программа. Баку, 2008
Научные основы школьного курса математики. Программа. Баку, 2008
«Məktəb riyaziyyat kursunda tənliklərin həlli üsulları» - Dərs vəsaiti. Bakı, 2009, 33 çap vərəqi.
«Исследование одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных симметрично регуляризованных уравнений длинных волн» (Монографийа). Баку: Издательство Азтехуниверситета, 2011, 184 с.

.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: