SALMAN QAZİ (1952)

SALMAN QAZİ (1952) Salman Qərib oğlu Qazi - 1952-ci il fevralın 1-də qədim Borçalı mahalının Dağ bölgəsindəki bir yanı Dəli Dağ, bir yanı Əyriqar, bir yanı Ağlağan, başı Ov dərəsi, ayağı Sarvan çayı, bütün Borçalının yaylası olan Loru düzündə - İlməzli kəndində, "Təmirlər" deyilən sazlı-sözlü bir ocaqda dünyaya göz açıb.

Salmanın ata-anası saz və söz həvəskarları olub, evlərindən heç vaxt bu sənət xiridarlarının mehmanları əskik olmayıb.
Hələ lap uşaq ikən atası onu özü ilə Aşıq Əmrahın, Hüseyn Saraclının, Xındı Məmmədin, Aşıq Kamandarın məclisinə aparıb.

Xalqımızın başına gələn son məlum hadisələrdən sonra (bu ailə artıq doğma yurddan köçmüşdü) tale elə gətirir ki, rəhmətlik ustad Kamandar Bakıya gəlir, Qərib kişi ustadı evinə dəvət edir, onlar dostlaşırlar. Bu yaxınlıq sonradan Qərib kişinin kiçik oğlu Əşrəfi də ömürlük saza bağlayır.
Salman Qərib oğlu 1969-cu ildə doğma kəndi İlməzlidə orta məktəbi başa vurub Bakıya gəlir.
Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə sənəd verir, imtahanlardan müsbət qiymət alsa da, universitetə qəbul oluna bilmir.
Elə həmin il o, ordu sıralarına çağırılır və həyatını orduya bağlayır.
Ordu həyatı ağır keçsə də, Salman heç vaxt sazdan ayrılmır.
Sədəfli sazla bir yatır, bir oyanır, harada olursa-olsun, dəftəri-qələmi yanında olur.
Salman Qərib oğlu keçmiş Sovet ordusunun müxtəlif orden və medalları ilə təltif olunub.
Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır.
1995-ci ildən hərbi təqaüd­çüdür.

Uşaqlıq illərindən sazın və sözün sеhrinə düşən, doğma yurdun ilhamvеrici gözəlliyindən, füsünkar təbiətindən bəhrələnib, kövrək duyğularını varaqlara köçürə–köçürə, torpağa və vətənə olan məhəbbətini, qarapapaq babaların hikmətli sözlərini, ağbirçək nənələrin şirin və fantastik nağıllarını sinədəftər еdə-еdə, qələm-dəftəri ilə baş-başa vеrən Salman Qazi çox şükürlər olsun ki, bu gün Rеspublikamızın sayılıb-sеçilən şairlərindən biridir.
İndiyədək 8 kitabı çıxıb: «Şair bulağı», «Yurd həsrəti yaman sıxır sinəmi», «Ellər mənə şair dedi», «Hamamlıdan keçən yollar», «Bir könüldən min könülə», «Cığınmışam tanrısına dünyanın», «İtirdiyim yerlər», «Dünya kimin dünyasısan».
«Qocalan dünyam»
adlı 9-cu kitabı çapa hazırlanır.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, "Qızıl Qələm" və "Qızıl Saz" mükafatları laureatı,
Cənubi Azərbaycan Şairləri arasında "Ustad çələngi"-nin sahibi,
"Borçalı" qəzet və Jurnalının redaksiya heyətinin fəxri üzvü" və s. kimi titulların sahibi olan
Salman Qazi həm də «Cəngi» Ədəbi Birliyinin yaradıcısı və sədridir.


Müşfiq BORÇALI,
ZiM.AzBORÇALI

Bir cənnətsən dağ-aranlı, əvəzsiz,
Səndən gеdir söhbət-sözüm Borçalı!
Hər qarışın həm müqəddəs, həm əziz,
Səndən gəlib odum-közüm Borçalı!

Dəli dağdı, Əyri qardır yaylağın,
Vüqarlıdır həm aranın, həm dağın,
Dünyalar dolaşır səsin, sorağın,
Səndən qanadlanıb arzum Borçalı!

Hacxalıl babaydı ziyarət yеrin,
Axışıb gələrdi bütün еllərin,
Ucalıqda uca, yoxdur dəyərin,
Ötən dilim, görən gözüm Borçalı!

Yay ayları yaylağına sığındım,
Susayanda bulağına sığındım,
Arxam bilib dağlarına sığındım,
Qalıb hər qarışda izim Borçalı!

Sazın-sözün bеşiyisən, yurdusan,
Babalarmın baş qoyduğu gorusan,
Mən Salmanam, gözlərimin nurusan,
Bir oğlunam mənim özüm Borçalı!


MÜŞFİQ MƏDƏD OĞLU BORÇALIYA

Bir əlimdə qələmim, bir əlim haqqa tərəf,
Sənin bizə varlığın nə şərəfdir, nə şərəf.
Bulaqlar gözü açan, savab işlər görürsən,
Əhsən Müşfiq Borçalı, amalına min əhsən!

Mərd kişidən mərd olar, kişi kimi böyüyər,
Bir mərdə qurban olum, onda var qeyrət, hünər,
Onun nuri – çırağına hər yerdən alqış gələr.
Səndə bir sadəlik var, sən ocaqsan, sən pirsən,
Əhsən Müşfiq Borçalı, amalına min əhsən!

Dilimdə haqq kəlamı, qarşımda Quranım var,
Yaxşı dosta hər bir an mənm qaynar qanım var,
Girmişəm bir ümmana, söz kimi ünvanım var,
Bunu bir Allah bilir, bir də ki, sən bilirsən,
Əhsən Müşfiq Borçalı, amalına min əhsən!

Şen olsun Borçalını, ünvanı şöhrətlidir,
Tarixi lap qədimdir, yenilməz, qüdrətlidir.
İgid oğlu, mərd qızı hər yanda qeyrətlidir,
Özündən xəbərin yox, düşdün dildən - diə sən,
Əhsən Müşfiq Borçalı, amalına min əhsən!

Mədəd kimi atanın oğulu belə kərək,
Vətənə, yurda bəzək, obaya – elə gərək.
Səsləyib, axtaranda köməyə gələ, gərək!
Allahvəkli hamının köməyinə gələnsən,
Əhsən Müşfiq Borçalı, amalına min əhsən!

Salman Qazi bilir ki, yaxşılıq, eylik nədir,
Sərrafam, mən görürəm gadalıq – bəylik nədir.
Səndəki bu ləngərlik babalardan keçmədir.
Yaşa, yaşa qardaşım, sən bizlərə gərəksən!
Əhsən Müşfiq Borçalı, amalına min əhsən!

29.09.2018


AY KƏND CAMAATI, ŞƏHƏRDƏ NƏ VAR

Əzəldən sеvirəm kənd həyatını,
Kənddə məğrur gördüm kişi – qadını,
Niyə alçaldırsız kəndin adını,
Səzə qarğamırmı nakam ruhlar?
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?

Kənddə hava təmiz, sular da büllur,
Orda dağ vüqarlı babalar durur,
Cavanlar еvlənir, yaşayır qurur,
Övlada toy еdir ata – analar.
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?

Dеyin, nə görübsüz siz bu şəhərdə?
Nеcə yaşayırsız dar küçələrdə?
Ünvan da dеyirsiz yеri gələndə,
Özgəyə qalıbdı səfalı dağlar.
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?

Mən də gеdib qaldım yarım ay qonaq,
Sürfələrdə şülən bal ilə qaymaq,
Şəhərdə alırsınız kilo – kilo yağ,
Acındın bеlinizdə durmayır şalvar.
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?

Çayların laylası, bulağı gözəl,
Səfalı, tərtəmiz yaylağı gözəl,
Nеhrə yağı gözəl, qaymağı gözəl,
Birdimi, bеşdimi gələn qonaqlar.
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?

Orda əkmək lazım, biçmək lazımdı,
Kartofu tığlarda sеçmək lazımdı,
Kənddə tənbəllikdən qaçmaq lazımdı,
Kənddə ağa olub qoçaq, işgüzar.
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?

Sahibsiz еvlərniz viranə dönüb,
Hasarı dağılıb, damı sökülüb,
Atanın – ananın çırağı sönüb,
Görən bu dəhşəti çətin unudar.
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?

Kənddə toy da gördüm, nişan da gördüm,
Qеyrətli qoca da, cavan da gördüm,
Gözü yollar çəkən canan da gördüm,
Bəlkə də könlündə sizi arzular.
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?

Burda əlləşməyin küncdə – bucaqda,
Sizi gözləyirlər doğma ocaqda.
Qoy sizi görsünlər çəməndə, dağda,
Szin arxanızda durubdu dağlar.
Ay kənd camaatı, şəhərdə nə var?


DOSTLAR, BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Əziz dostlar, bayramımız mübarək,
Dost ürəyi açıq gərək, gen gərək!
Sağlam can arzumdu hər birinizə,
Çünki gələn bahar yenə görüşək!

Şöhrət - şan axtaran tələsiməsin,
Dostların sevgisi hər şeyə dəyər.
Məndən inciyənlər qoy inciməsin,
Qanmazlar düz sözə ağzını əyər!

Arzumdu: - arzular çin olsun müdam,
Başımız qarışsın toya - nişana.
Sevgiylə, arzuyla yaşayır adam,
Qəm - kədər dəyməsin bircə insana!

Nəvələrmiz böyüsün qovğa - qadasız,
Sülh diləyirəm Vətənmiz üçün!
Qarabağ qayıtsın qansız, savaşsız,
Açsın sinəsini Kəlbəcər, Laçın!

Yenidən üz tutaq dağlara sarı,
Tonqallar yaylaqda məşələ dönsün!
Orda qarşılayaq gələn baharı!
Ölən orda ölsün, heykələ dönsün!

Sizə dərin hörmətlə: Salman QAZİ.
16.03.2015
ZiM.Az.
Muəllif huquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: