Hüseyn FAXRALI: "Mənim eşqim bir bulaqdı..."

Hüseyn FAXRALI: "Mənim eşqim bir bulaqdı..." Sazla, sözlə oynar sinəm

Mənim eşqim bir bulaqdı,
Bulaq kimi qaynar sinəm.
Körük kimi qalxar, enər,
Odla, közlə oynar sinəm.

Dərdli durna dəstəsidi,
Mahnı, muğam bəstəsidi,
“Yetim segah” xəstəsidi,
Könlüm istər oy nar sinəm.

“Yurd yeri”ndən yaralıdı,
İnanmırsan oy, yar sinəm.
Borçalıdı, haralıdı ?
Sazla, sözlə oynar sinəm.

Bağrım şan-şan "Məmmədbağrı",
Axşam artar acı, ağrı,
A “Faxralı zarıncı”sı,
Ahu – zarla oynar sinəm.
14.10.2016


Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim

(Məhəbbət mövzusunda yazılmış bu şeir
eloğlum, qonşum İlham Borçalının
sifarişi əsasında qələmə alınmışdır).


Apardın ağlımı, a cənnət quşum,
Məhəbbət şerini yaz dedi qonşum,
Uçmuşdu başımdan ondakı huşum,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Mənim olmalıydın, ancağ olmadın,
Yaxama sancılıb, sancağ olmadın,
Sancağa düzülmüş muncuğ olmadın,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Bu şirin canıma sən qəsd eylədin,
Mey verdin, nuş etdim, sən məst eylədin,
O vaxtdan sərxoşam, sərməst eylədin,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Ay boyu - buxunu bəstə gözəllər,
Siz dərsdən çıxanda dəstə gözəllər,
Gözlərim boy süzər, neçə göz əllər
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim ?

Çıxardım, durardım yolların üstə,
Boynumu burardım qolların üstə,
Xatirə yazardım xalların üstə,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Surətin gözümdə, şəklin sinəmdə,
O pünhan sirrini saxlar sinəm də,
Quruyub gözümdə göz yaşım, nəm də,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Ömür–gün keçdikcə sən yaşa doldun,
Yəqin ki, gül kimi saraldın, soldun,
Gəncliy əldən getdi, pərişan oldun,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Uçdu sevgimizin durna qatarı,
Gileyli olsam da mən səndən sarı,
Yaşa öz yarınla, baxtından yarı,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim,
Gücüm çatmır vaxt, zamanı əyləyim,
Səni mənə vermədilər, neyləyim,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Sən bir el qızıydın, mən də el oğlu,
Ayağnın altında kəsərdim toğlu,
Yarım da olmadın, oldum yad oğlu,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.

Ayrılan günündən, ay başıdaşlım,
Qəlbimə toxundun, ay qələmqaşlım,
Necədi halların, ay gözüyaşlım,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim ?

Yazdım bu şerimi yazda oxunsun,
Aşıqlar dilində, sazda oxunsun,
Məhəbbət hekayəm eldə car olsun,
Ay başıbəlalı, ilk məhəbbətim.
19.10.2017


Dağ yadıma düşəndə

O qədər möhnəti çəkmişəm mən də,
Möhnətin izləri möhür sinəmdə.
Qalxmışam dumanda, çökmüşəm çəndə,
Navalça gözümdə, nohur sinəmdə.

Gözümdə qəm - qüssə, göz yaşı acı,
Qəlbimə qəhətdi, sevinc möhtacı,
Bəlalar başımın olubdu tacı,
Qovuran, yandıran hicranın sacı.

Mərmərdən döşənsin məzara yollar,
Eh, kimə qalası milyonlar, dollar?
Həsrətlə Vətənə uzanan qollar,
Alışıram, yurd yadıma düşəndə.

Ulduzlu gecələr, Aylı gecələr,
Payızlı gecələr, yaylı gecələr,
Yazı toy – düyünlü, nazlı gecələr,
Sizdən ayrı ah – vay yatır sinəmdə.

Mən deyim, sən dinlə, ay quşəppəyi,
Quzqulaq, qulançar, yemliy özəyi,
Bənövşəm, nərgizim, çöllər bəzəyi,
Açılanda cana gələr binəm də.

Bənövşəm bənzəri çox gördüm güllər,
Dərmədim onun tək köynəyi tüllər,
Dəli – divanəyəm, dənli sünbüllər,
Dilim gəlmir tərifləyəm, dinəm də.

Hüseyn, bağ-bağça da, bar da görmüşəm,
Quzeydə qırov da, qar da görmüşəm,
Yaxşı da, yaman da, dar da görmüşəm,
Darıxıram, dağ yadıma düşəndə.
22.10.2014


Ay bənövşə

Niyə qaçıb rəngin, ruhun,
Ağrın alım, ay bənövşə ?
Sağa – sola tellərini
Dara yana, yay bənövşə.

O nə yaşdı yanağında ?
Sözmü donub dodağında?
Özüm ölüm qabağında,
Yoxdu sənə tay bənövşə.

Bircə - bircə tellərini,
Saçlarını say bənövşə.
Yanağından bircə busə
Versən nolar pay bənövşə.

Saçlarımın çal vədəsi,
Ürəyimin xal, zədəsi,
Çağlayar çeşmələr kimi
Çeşmim yaşı çay bənövşə.

Sən baharda açan vaxtı,
Ənbər, ətir saçan vaxtı,
Mən dünyadan köçən vaxtı
Ömrüm olar zay bənövşə.
01.04.2017


Hüseyn FAXRALI: "Mənim eşqim bir bulaqdı..."
YEL DAĞINDA...

Görürəm ki, yaz fəslidi,
İlin - günün saz fəslidi,
Sarı nərgiz nəfəslidi,
Gül qoxuyur, gül Borçalı.

Vətənim cənnət qoxuyur,
Güllərdən çələng toxuyur,
Qaz susur, bülbül oxuyur,
Gül qoxuyur, gül Borçalı.

Yel dağında yanı üstə
Uzanıb MÜŞFİQ BORÇALI,
Yan - yörəsi bönövşələr,
Gül qoxuyur, gül Borçalı.


~~~~~~~~~~~~~~

Hüseyn HÜSEYNOV,
23.07.2016, 23:11.
Hüseyn FAXRALI: "Mənim eşqim bir bulaqdı..."İşığ üzü görübdü
səndə bir şerim mənim.
Gün üzümə gülübdü
İşığ, nur, "ZİYA"m mənim!..


Qeyd: ZiM.Az - "ZİYA" İnformasiya Mərkəzi
nin nəşr etdiyi Poeziya antologiyası nəzərdə tutulur.


Müşfiq Borçalı

Müşk - ənbər ətirli müjdələr gəlir,
Qələm də, varağ da, mən də sevinir.
Xoş xəbər dalınca xoş xəbər gəlir,
Mən sözə müştağam, Müşfiq Borçalı !

Təmənna ummayan ziyalısan, sən,
Bir sərraf sayğılı, sayalısan, sən,
Maşallah, Borçalı mayalısan sən,
Mən saza müştağam, Müşfiq Borçalı !

“ZİYA”da müstəsna mövqeyin vardı,
Günəş öz nurunu saçar, yayardı,
İşığsız bir dünya başıma dardı,
Mən nura müştağam, Müşfiq Borçalı !

Səsimə səs verən, səs – sədasan sən,
Zamanla yetişmiş vaxt – vədəsən, sən,
Yaxşı ki, «zim.az»da, “ZİRVƏ”dəsən sən,
Mən Sizə müştağam, Müşfiq Borçalı !Ay Rəşid məllim

Yamyaşıl geyinib dərə, təpə, düz,
Hayana baxırsan göz oxşayır, göz,
Nə qədər şəninə yazsam, desəm söz,
Yenə də doymaram, ay Rəşid məllim!

Biçənək biçilib, xallanmayıbdı,
Çöllərin otu da çalınmayıbdı,
Lalənin yanağı allanmayıbdı,
Yemliklər gəl deyir, ay Rəşid məllim!

İndi süpürgələr çiçəkləyibdi,
Südləyən, süsənlər sünbülləyibdi,
Çiyələk allanıb, yetkin, dəyibdi,
Əmliklər gəl deyir, ay Rəşid məllim!

Meşəyə, ormana, o kollara bax,
Cığıra, izə bax, o yollara bax,
Vətənə uzalı bu qollara bax,
Di gəl köks ötürmə, ay Rəşid məllim!

Heç yaddan çıxarmı bizim Tənəkli,
Gəlin, qız, gözəllər beli sənəkli,
O Qızılqayanın qızılı şəkli,
Gözümdə həkk olub, ay Rəşid məllim!

Meşənin göylüyü gözümə çöküb,
Alovum, ocağm, közümə çöküb,
Üzüntü, iztirab üzümə çöküb,
Çönməyib heç üzüm, ay Rəşid məllim!

Aşırım, keçiddə, bərələrdədi,
Kəkliklər, kəhərlər, kərələrdədi,
Xəyalım qaranlıq dərələrdədi,
Dərd məni götürüb, ay Rəşid məllim!

Düzülüb sinəmdə söz sətir – sətir,
Göy buludlar başım üstə göy çətir,
Yarpızın ətiri, o yağlı fətir,
Hardadı o dad-tam, ay Rəşid məllim?!

*Qeyd: Əliyev Rəşid Əli oğluna xitabən.Ömrümdən sil ahlarımı

Adəm də adamdı, mən də adamam,
O sənə yaxındı, bəyəm mən yadam?
Şad-xürrəm dünyada gör necə şadam,
Ay Allah, anladım, bil ahlarımı!

Məhəmməd hümmətim, İslamdı dinim,
Miflərə inanclı milyonum, minim,
Kitaba sığışmaz küdurət, kinim,
Susmasın, söyləsin dil ahlarımı!

Sinəm çox sirlərə qapalı zindan,
Xaraba xaniman, xapalı zindan,
Özünə tay, həmdəm tapalı zindan,
O zinhar, o zillət, zil ahlarımı!

Nə yazdı, nə yaydı, nə də zimistan,
Tağları saralmış, viranə bostan,
Bülbülü, həm gülü zardı gülüstan,
Yükləsən çəkənməz fil ahlarımı !

Dərd birdimi, ikidimi, sanı yox,
Cəfa canda dərya, ümman, canı yox,
Qayğılar da qalaq – qalaq, qanı yox,
Axıtmaz Kür, Araz, Nil ahlarımı !

Bir üzü siyahdır, bir üzü bəyaz,
Bir üzü sazaqdır, bir üzü ayaz,
Bir üzü üzdəndir, bir üzü dayaz,
Limanda lığ gəzmə, - lil ahlarımı !

Neyliyim, ney səsi yandırır yaman,
Təsəlli verməyir təşnəmə zaman,
Gəncliyə güc gəlir gücsüz bir güman,
Yellər də sovurur kül ahlarımı !

Bu ürək də bir balaca nimçədir,
Tüstü nə, tül nədir, tükdən incədir,
Sanma ki, saralmaq ürəyimcədir,
Soyuqluq soldurur gül ahlarımı!

Yağının yarağı yağ içindədi,
Dinsiz - imansızlar bağ içindədi,
Dad – aman dadanlar dağ içindədi,
Götürməz nə Yer – Göy, Mil ahlarımı !

Oğuz, qırğız, qıpçaq, özbək, türkmənəm,
Tərki - dünya, tərki - silah tək mənəm,
Tərki – Vətən, tərtəmizcə türk mənəm,
Ölüncə ömrümdən sil ahlarımı!
22.10.2013


Zəlimxansız qaldı dünya

Başa düşən, anlayana
Şirin, şəkər, baldı dünya.
Onu qanıb, duymayana
Laqeyd, dinməz, laldı dünya.

Memar kimi misraları
Cilalayıb, yona – yona,
Qucağ açdı şair ona,
Şahmar kimi çaldı dünya.

Fərman yazan qələm, lələk,
Hara baxır məsum mələk ?
Can alanda zalım fələk,
Elə sandı Zaldı dünya.

Dərə, təpə, dağlı, düzlü,
Köksü kömür, küllü, közlü
Sinəsi də sazlı – sözlü,
Zəlimxansız qaldı dünya.
09.01.2016


Yaxasından

Gül açıb döşündə düyünlü qönçə,
Çırtlayıb çıxıbdı tər yaxasından.
Yaz ayları açılanda düymələr
Əllərim, əzab çək, dər yaxasından.

Nə biçin vaxtıdı, nə çin vaxtıdı,
Dağların dumanlı, sis, çən vaxtıdı,
Durnalar köç edən, keçən vaxtıdı,
Ləl eylə lələyin, sər yaxasından.

Yaralı durnayam, çöl – çöl gəzərəm,
Qol açıb üzməyə göy - göl gəzərəm,
Nə bir gülü incidərəm, əzərəm,
Keçəndə köynəyin zər yaxasından.

Çiçəklərin nazın çəkən arıyam,
Zəmilərdə süsən, sünbül, darıyam,
Həqiqət meyarı, söz memarıyam,
Seçirəm sözlərin tər, yuxasından.

Cilalaram çıxan sözü dilimdə,
Yalan desəm yanar, yaxar dilim də,
Çürüyəndə ilmə gəvə, kilimdə
Kimliyim kənar dur şər yaxasından.
18.10.2014


Aman versən

Dilə gəlib duyğularım,
Xəyallarım ələk – vələk.
Ruhum pərvazlanıb göyə,
De gördünmü onu mələk?

Göy qapısı bağlı damdı,
Sinəmdə sirli dünyamdı,
Yastığım yazı masamdı,
Əlimdədi qələm, - lələk.

Dağılsın başdan dumanlar,
Qoy keçsin daşdan gümanlar,
Dayansın dərya, ümmanlar,
Qəlbim dərdə beşik, bələk.

Ruh uçub, ilham gəlibdi,
Çıraq sönüb, şam gəlibdi,
Mey dolu bir cam gəlibdi,
Aman versən içəm fələk.
08.10.2017 20:13


Qaşla gözün arasında

Mənə layla çal qucaqda,
Sakit, səssiz, bir bucaqda
Canım yanar od – ocaqda
Daşla közün arasında.

Xumarlanar xub gözlərim,
Dünyadan olmaz xəbərim,
Dilim qalar, a dilbərim
Başla sözün arasında.

Çal laylamı, elə çal ki,
Yuxum olsun şirin bal ki,
Mən məst olum, qalım lal ki,
Çaşla düzün arasında.

Aşsüzəndi ürəyimiz,
Dərd ələyir, qəmi süzür,
Damcıları qatar düzür
Kaşla üzün arasında.

Ay ləçəyi nazik tülüm,
Yaxalayar məni gülüm,
Qəza, qədər, qəfil ölüm
Qaşla gözün arasında.

Nə dəmirik, nə də ki daş,
Yaşlanırıq yavaş – yavaş,
Hüseyn, gizlənibdi təlaş
Yaşla gözün arasında.
08.10.2016

***
Əlim qələm tutan andan
Türk dünyası, Turan dedim,
Allah dedim, Quran dedim,
Haqqa dayaq duran dedim.
20 Oktyabr,

ZiM.Az
.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: